Gedragscode: Liefdesrelatie op het Werk

- 22 november 2012

liefdesrelatie op het werkGedragscode Voor Liefdesrelatie op het Werk
Hoewel de wet niets regelt over relaties op de werkvloer, hebben veel bedrijven regels hieromtrent opgesteld. Veel van die regels worden opgenomen in een huisreglement of gedragscode. Deze moet de werkgever wel consequent naleven, omdat een beroep hierop anders ongegrond kan worden verklaard.

Een werkgever mag een relatie tussen werknemers niet verbieden. Wel kan hij regels treffen die erop toezien dat een werknemer een relatie moet melden, zodat hij erop toe kan zien dat er geen belangenverstrengeling optreedt.

Meer dan de helft van de werknemers is wel eens verliefd geweest op een collega en 35 procent van de mensen handelt ook naar hun verliefdheid. Dat bleek uit een eerder onderzoek van Unique.

Gedragscode voor geliefden
Met een speciale gedragscode voor relaties op het werk voorkomt de werkgever mogelijke amoureuze perikelen op de werkvloer. Een dergelijke gedragscode kan inhouden dat de betrokken werknemers hun relatie zo snel mogelijk melden, zodat de wergever maatregelen kan nemen om de werksfeer niet te verstoren.

Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat er met beide collega’s afgesproken wordt dat ze niet in teveel projecten samenwerken. Het kan tenslotte ten koste gaan van het teamwerk en de productiviteit als je als verliefd stelletje voortdurend meer met elkaar dan met het werk bezig is.

Flirten op het Werk
De helft van de Nederlanders flirt op het werk. Dit doen ze omdat het hun werk leuker maakt (38%), maar ook om iets voor elkaar te krijgen bij hun werkgever (11%). Zo blijkt uit een eerder onderzoek van vacaturesite JobTrack.nl onder 609 bezoekers.

Er is echter een groot verschil tussen 45-plussers en jongeren: tweederde van de 45-plussers vindt flirten op de werkvloer echt niet kunnen, terwijl ruim 70 procent van de jongere generatie dit geen enkel probleem vindt.

“Wellicht denkt de jongere generatie minder in protocollen en hiërarchie, waardoor zij gemakkelijker flirten op het werk,” vertelt Marco de Weerd van JobTrack.nl. “Bij oudere werknemers staan hun principes hen waarschijnlijk wat meer in de weg.”

Mannen flirten liever dan vrouwen
Mannen flirten liever dan vrouwen: bijna de helft van de mannen vindt dat flirten het werk leuker maakt, tegenover een derde van de vrouwen. “Vrouwen blijken veel terughoudender te zijn als het gaat om flirten op het werk. Maar liefst 56 pro van de vrouwen bestempelt het zelfs als onprofessioneel,” aldus De Weerd.

Van de mannen vindt slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden flirten onprofessioneel. Met name jonge mannen hebben er geen moeite mee hun charmes in de strijd te gooien op de werkvloer.

Gedragscode
Steeds meer bedrijven hanteren een gedragscode voor liefdesrelaties op de werkvloer. Een dergelijke gedragscode moet voorkomen dat een liefdesrelatie negatieve gevolgen krijgt voor de werkgever. Werknemers moeten een relatie met een collega dan snel melden, zodat eventueel passende maatregelen getroffen kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat één van de twee wordt overgeplaatst naar een andere afdeling.

Bovendien staat de werkgever met zo’n code sterker als de relatie de werksfeer zodanig heeft verpest dat de rechter eraan te pas moet komen. Zo kan worden opgenomen dat de werkgever niet aansprakelijk is als de relatie op de klippen loopt en wordt vastgelegd dat een relatie geen negatieve invloed mag hebben op het werk.

Naleving van de gedragscode
Bij het opstellen van een gedragscode, moet de werkgever alle werknemers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De werknemers moeten de regels kennen, waar ze zich van de baas aan moeten houden. Ook is de werkgever gehouden tot consequente naleving van het beleid. Doet hij dit niet, dan kan hij zich er niet op beroepen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kwam daar achter toen ze een werknemer wilde ontslaan vanwege een relatie met een asielzoeker.

Casus
Werkneemster was sinds 1998 in dienst van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In 2009 heeft zij haar leidinggevende verteld over haar prille relatie met een asielzoeker in hetzelfde opvangcentrum. Om de schijn en het gevaar van belangenverstrengeling te vermijden, is de asielzoeker overgeplaatst. In januari van dit jaar heeft de werkneemster medegedeeld in ondertrouw te gaan en in februari te gaan trouwen. Hierop werd de vrouw ontslag aangezegd door de clustermanager, omdat intieme relaties tussen medewerkers en asielzoekers niet kon worden geaccepteerd, zoals ook was vastgelegd in de gedragscode.

De kantonrechter te Alkmaar oordeelde dat de inhoud van de gedragscode en het gevoerde beleid niet met elkaar overeenkwamen. De gedragscode ging uit van een melding, waarna maatregelen genomen worden en waarborgen geschapen. Het COA betoogde dat een relatie het einde van de arbeidsovereenkomst betekende.

De rechter oordeelde dat van een goed werkgever verwacht mocht worden dat wanneer gedragingen als deze zo onaanvaardbaar worden geacht dat ontslag moet volgen, de werkgever dit vooraf duidelijk en ondubbelzinnig naar de werknemer moet communiceren. Hiervan was in casu geen sprake.

De werkneemster had gehandeld conform de gedragscode door in een vroeg stadium haar relatie met de asielzoeker te melden. De vrouw mocht dus niet ontslagen worden. Ze is inmiddels gelukkig getrouwd.

Bron: o.a. hrpraktijk.nl, ontslagvraag.nlInteressante Boeken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*