Getuigschrift, verplicht ?

- 15 februari 2015

getuigschriftGetuigschrift bij einde dienstverband

Werkgever moet een getuigschrift afgeven bij einde dienstverband

Op verzoek is je werkgever wettelijk verplicht om een getuigschrift af te geven bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als je werkgever dit weigert kan hem een boete worden opgelegd. Volgens de wet moet een getuigschrift aan een aantal minimum voorwaarden voldoen:

 • de aard van de verrichte werkzaamheden en de arbeidsduur;
 • de begin- en einddatum van het dienstverband;
 • een opsomming van de wijze waarop jij je werk verricht hebt;
 • de manier waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd is;
 • de reden van beëindiging dienstverband.

Burgelijk Wetboek Boek 7
Artikel 656

 1. De werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken.
   
 2. Het getuigschrift vermeld:
  1. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
  2. de begindatum en de einddatum van het dienstverband;
  3. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  4. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  5. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.
    
 3. De in lid 2, onderdelen 3, 4 en 5, genoemde gegevens worden slechts op verzoek van de werknemer in het getuigschrift vermeld.
   
 4. Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij deswege schadeplichtig is geworden, is de werkgever gerechtigd dit in het getuigschrift te vermelden.
   
 5. De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, nalaat aan een verzoek als bedoeld in lid 3 te voldoen, in het getuigschrift door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enige mededeling te doen die niet in de bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
   
 6. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Werkgever is aansprakelijk voor de inhoud
De werkgever die het getuigschrift opstelt is aansprakelijk voor schade die kan onstaan als er door opzet of schuld van de werkgever onjuiste informatie in het getuigschrift is opgenomen. De werkgever kan zelfs aansprakelijk worden gesteld als er juiste, maar overbodige en negatieve informatie over jou wordt verstrekt.

Bron: Overheid.nlReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*