Het Maximaal Aantal Uren Overwerk

- 11 oktober 2012

Het Maximaal Aantal Uren Overwerk
Hoelang je mag werken hangt af van leeftijd, functie en de sector waarin je werkzaam bent. Wat wel en niet mag staat beschreven in de Arbeidsijdenwet.
Met name over hoeveel overuren (overwerk) je mag maken is ook vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Overuren zijn sinds 1 april 2007 opgenomen in het totaal aantal uren wat je mag werken per dienst, per week, per vier weken en per 16 weken.

 
De Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder. Voor jongeren tot achttien jaar gelden aparte regels.

In principe geldt de Arbeidstijdenwet voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers, inclusief stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Sommige regels over arbeidstijden gelden niet voor leidinggevenden en hoger personeel (als het loon bij een voltijd dienstverband minstens driemaal het minimum loon bedraagt).

In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoersectoren.

Hoelang mag je als werknemer maximaal werken?

  • Per dienst: maximaal 12 uur
  • Per week: maximaal 60 uur

Let op: een werknemer mag niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

  • gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken lang. In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken lang.
  • De werkgever en de werknemer maken afspraken hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld.

Let op: voor kinderen onder de zestien en jongeren van zestien en zeventien jaar gelden aparte regels. Zie hiervoor ook Arbeid door jongeren. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Rust na werktijd
Na een werkdag mag de werknemer elf uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de zeven dagen ingekort worden tot acht uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een vijfdaagse werkweek mag de werknemer 36 uur aaneengesloten niet werken. Als de werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, dan mag de werknemer vanaf maandag om 4.00 uur weer aan het werk gaan. In een periode van veertien dagen werkt de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet. Deze periode mag gesplitst worden in twee perioden van minimaal 32 uur

Pauze houden
Werkt een werknemer langer dan vijfeneenhalf uur, dan heeft hij of zij recht op minimaal 30 minuten pauze. Die mag worden gesplitst in twee keer een kwartier. Werkt de werknemer langer dan tien uur, dan is de pauze minstens 45 minuten. Deze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier. In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen afspraken worden gemaakt over minder pauzes. Maar als de werknemer langer dan vijfeneenhalf uur werkt, heeft hij of zij in ieder geval recht op vijftien minuten pauze.

Overwerk
Op 1 april 2007 is de nieuwe Arbeidstijdenwet in werking getreden. In deze wet staan geen aparte regels meer voor overwerk: de huidige arbeidstijden zijn inclusief overwerk. Er wordt uitgegaan van een maximum aan arbeidstijd per dienst, per week, per vier weken en per 16 weken. Zo lang geen sprake is van onvoorziene omstandigheden mag een werkgever een werknemer over een periode van 16 weken 48 uur per week laten werken. De Arbeidstijdenwet bepaalt wel dat een werkgever bij het vaststellen van de arbeidstijden voor zover dat van hem kan worden gevergd, rekening moet houden met de persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld zorgtaken) van de werknemer. Bij onvoorziene omstandigheden, die voor korte tijd afwijkingen van het reguliere arbeidspatroon noodzakelijk maken, mag de werkgever afwijken van de maximale arbeidstijden.

Veel cao’s hebben een eigen definitie van overwerk, bijvoorbeeld: als de grenzen van de normale (dus ingeroosterde) arbeidstijden overschreden worden. Sommige cao’s zien niet elke overschrijding van de normale uren als overwerk. Soms hangt dit samen met het niveau van de functie (leidinggevenden) of de aard van de functie (vertegenwoordigers). Soms wordt het eerste kwartier of halve uur na de normale werktijd nog niet als overwerk gezien (tijd om het werk af te maken).

Veel cao’s zeggen dat voor overwerk een toeslag op het loon moet worden betaald. Dat kan in tijd, geld of naar keuze. De toeslag wordt dan gezien als een prikkel voor werkgevers om het overwerk te beperken. Voor werknemers is de toeslag een extra beloning voor extra inspanning en extra belasting

Meer informatie
Meer informatie vindt je op de website www.rijksoverheid.nl bij het onderwerp: “Werktijden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*