Intimidatie en Pesten op Het werk, Wat Zegt de Wetgeving?

- 29 januari 2013

intimidatie en pestenMobbing, Intimidatie en Pesten op Het werk, Wat Zegt de Wetgeving?
Pesterijen op het werk zijn volgens de wet onterecht en terugkerend gedrag dat buiten of binnen de onderneming of instelling voorkomt.

Dit gedrag uit zich in feiten, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of geschriften die de persoonlijkheid, waardigheid of fysieke of psychische integriteit van een werknemer bij de uitvoering van zijn job aantasten.

Door het gedrag breng je de job van je collega in gevaar of creëer je een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving.

In het geval van pesterijen moet het wel om terugkerend gedrag gaan. Voorbeelden zijn: het slachtoffer isoleren door hem te negeren, apart te houden van zijn collega’s, zijn werkinstrumenten geleidelijk af te nemen enzovoort.

Er zijn ook nog andere veel voorkomende pesterijen. Je collega’s kunnen je voortdurend onderbreken, roddelen, je kleineren, je uitlachen, je beledigen, je in diskrediet brengen, bedreigen, je onder druk zetten, jouw persoonlijke bezittingen wegnemen, je bestanden wissen, jouw taken afnemen, je nutteloze taken laten uitvoeren of taken laten uitvoeren die helemaal niet met de functie overeenstemmen, kritiek geven op je religieuze overtuiging of afkomst enzovoort.

Wat zegt de Wet hierover?
Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die rede-lijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werk-nemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgverplichting is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden volledig worden vergoed.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op inti-midatie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een be-dreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroor-deeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 9 maanden. Vervolging is alleen mogelijk als een klacht wordt ingediend. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld intimideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

4.1 Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
De Arbowet introduceert de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetge-ver verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, wegpes-ten, intimidatie, psychische terreur, mobbing, bossing, bullying en dergelijke.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

Schadevergoedingsartikelen.
De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

Bron: jobat.be & wijdoendatzo.wordpress.comInteressante Boeken:Reacties

 1. E. schreef:

  ik voel dat collega’s over me roddelen over mijn ziekte .ben tien jaar in dienst .ben nooit ziek geweest en nu heb ik een burn-out gehad .er zijn mensen die vertellen op het werk dat ik een simulant ben. maar ik voel me diep gekrenkt.wat kan ik er mee ?
  Gr. E.

  • AnneMarie Garritsen schreef:

   Negeren!! Dat doe je bij alle toxische mensen.En wie is degene die dat tegen jou zegt? En waarom zegt die persoon dat aan jou? En waarom ben je gekrenkt..? (eigenwaarde, je weet toch wie je bent en dat is is een goed mens! Beter dan die…eh…haha).

 2. Paul Kemperman schreef:

  Beste E.

  Roddelen is een vorm van pesten. Als dat in je werkomgeving wordt getolereerd zonder dat leidinggevenden of collega’s daar uit eigen beweging iets tegen doen dan word je na een tijdje weer ziek (burn-out) en uiteindelijk meestal ontslagen.
  Mijn advies is:
  1. sluit meteen een goede rechtsbijstandsverzekering af (de vakbond laat je meestal in de steek);
  2. noteer alles wat er gebeurt, wees op je hoede en op het ergste voorbereid en maak hierbij gebruik van alle mogelijke bewijsmiddelen (geluidsopnames, filmpjes, emails e.d. die je kunt en moet bewaren);
  3. ga niet aan je zelf twijfelen en schakel hulptroepen in;
  4. zoek zo snel mogelijk een andere baan ook al zal dit laatste moeilijk zijn.

  • Nell schreef:

   Dag E,

   Ik snap je gekrenktheid. Het is niet fijn als er over je gepraat wordt. Het tast je gevoel van veiligheid aan. Het gevoel van veiligheid is een basisvoorwaarde om goed en ontspannen te werken. Zeker na een burn-out is het van belang dat je in een veilige omgeving terug komt, zodat je weer vertrouwen krijgt in je werk en in jezelf.

   Dus E, kijk of je een gesprek aan kunt gaan met je leidinggevende over wat je ervaart. Eventueel kun je naar een bedrijfsarts of vertrouwenspersoon gaan. De vraag is bij wie voel je je het meest vertrouwt. Kaart je probleem aan.
   Laat je steunen en kijk wat je van hieruit kunt doen.

   Het is ook de taak en de verantwoordelijkheid van een leidinggevende om te zorgen dat de werksfeer goed is. Maak hem/haar (mede)verantwoordelijk, door het probleem ook daar neer te leggen. Te vragen wat hij/zij er mee gaat doen.
   Laat je leidinggevende het probleem bij jou liggen, vraag dan ondersteuning aan in de vorm van coaching om zodoende dit probleem aan te pakken. Zeg dat je verzuim door pesten wilt voorkomen.

   Daarnaast moet je weten dat heel veel mensen niet begrijpen wat een burn-out is. Er wordt lacherig over gedaan omdat ze het niet begrijpen.
   Blijf bij jezelf en ga niet aan jezelf twijfelen. Ben trots op jezelf om dat je er weer bent. Lees: http://www.112werkforum.nl/trots-op-uw-burn/

   Laat je vooral steunen door mensen die je wel begrijpen en kijk in de toekomst of je wel op deze werkplek wilt blijven als er zo een sfeer heerst.

   Weet je…zorg voor jezelf en voorkom dat het probleem groter wordt. Zorg dat het probleem opgelost wordt, anders zoek je iets anders. Ben pro-actief. Kom je er niet alleen uit in hoe je dit kunt aanpakken, zoek hulp!

 3. nicole schreef:

  hallo ik heb een vraagje

  ik krijg van een collega een mail kan ik deze zien als intimidatie/bedreiging?

  onderwerp: Waarschuwing

  hoi nicole,

  wanneer jij nog een keer zon fout maak zul je zien hoe ik reageer/ wat daar de gevolgen van zijn!

  hijnis een collega en geen leiding gevende

 4. Anoniem schreef:

  Hallo,

  Ik werk in een fabriek met voornamelijk mannen en een aantal vrouwen op kantoor. Een mannelijke collega en ik kunnen het goed met elkaar vinden maar we hebben geen relatie met elkaar. Blijkbaar vinden onze collega’s daar wat van en praten achter onze rug over ons en insinueren dat we een relatie hebben. En hebben zelfs een klacht neergelegd bij mijn directe leiding gevende. Wij doen niet wat niet hoort of niet mag. Ik ben de schoonmaakster en hij heeft een aansturende functie. we zijn hier op aangesproken, de klacht op zich is niet onderzocht. Na een paar maanden is er weer een klacht gemeld en werd ik weer er op aangesproken. Ik ben me echter van geen kwaad bewust. Ik doe mijn werk en mijn collega ook. Nu werd er gezegd dat er ook foto’s en filmpjes waren genaakt. Ik kreeg alleen te horen dat er een klacht was en de foto en filmpjes. Vandaaruit moet ik me verdedigen. Er word voor mijn gevoel met name over me gesproken en niet met mij. Ik heb nu een officiële waarschuwing van de directeur gehad maar mijn collega niet. De brief was ook niet echt professioneel te noemen. De directeur doet echter mee aan de insinuaties van collega’s dat we een relatie zouden hebben en er word op ons gelet in de hoop dat we betrapt worden. Maar er valt niets te betrappen want er is niks. Ik ervaar dit als gebluf. Met andere woorden ik blaf dat dit negatieve gedoe moet stoppen. Als de directie het nu zelf ziet volgen er maatregelen. Ik voel me als schoonmaakster onder gewaardeerd en gediscrimineerd omdat ik laagste in tang ben. Ik voel me niet prettig onder het uitvoerend beleid van de directie. Er word eerder een angst cultuur gekweekt ipv een cuktuur van vertrouwen. Het onderzoek wat gedaan is vind ik achterbaks en is in lijn met de roddelende en klagende collega’s geweest. Nu komt er een onderzoek vanuit het ministerie waarin we als werknemers anoniem mogen delen wat we vinden hoe de directie beleid voert. Ik ben bang dat als ik mijn verhaal doe dat direct duidelijk zal zijn dat ik dat ben ook al doe ik het anoniem.

 5. Paul Kemperman schreef:

  Aanvulling op het artikel “Wat zegt de wetgeving”.
  Bij pesten, wegpesten en intimidatie op het werk is ook artikel 32 van de Arbowet van belang.
  Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werk-gevers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen of nalaten ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan (zie de kamerbrief van de minister van SZW van 9 april 2014). Probleem is alleen dat de Inspectie van het ministerie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) helaas nooit optreedt als schade veroorzaakt wordt door (weg)pesten of intimidatie en een werknemer hulp van de Inspectie inroept.

  De overtreders van artikel 32 van de Arbowet zouden kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk wordt begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar.

 6. anoniem schreef:

  Na anderhalf jaar gepest te zijn door een collega en al veel langer vernederd werd door mijn leidinggevende, heb ik na 33 jaar ontslag genomen. Ik ben 64, dus een andere baan zit er niet meer in, maar ik was gewoon op door alle stress en wilde dat het zo snel mogelijk stopte. Een week nadat ik mijn ontslagbrief had ingediend (ik heb twee maanden opzegtermijn) zei mijn leidinggevende ineens dat ik wat haar betreft in mijn tuin kon gaan zitten. Ook collega’s bleken geïnstrueerd te zijn dat ik geen werk van hen mocht overnemen. Het was de laatste druppel. Ik kan niet meer, heb me ziek gemeld en aan de HR-medewerker gevraagd of ze me het telefoonnummer van de bedrijfsarts wil mailen. Dat krijg ik dus niet. En als ik mijn spullen wil komen halen moet ik eerst een afspraak met haar maken. In 33 jaar ben ik alleen maar boven de norm beoordeeld, ik heb altijd keihard gewerkt en het bedrijf nooit geschaad en dan zo vernederd worden. De vakbond zegt dat hier helaas niets aan te doen is. Wat heb ik dan aan wetgeving?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*