Meer Rechten voor Uitzendkrachten

- 16 juli 2012

Meer Rechten voor Uitzendkrachten(Meer) Rechten voor Uizendkrachten

Bedrijven die gebruikmaken van uitzendkrachten, hebben sinds eind april 2012 te maken met veel nieuwe regels. De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Waadi, is op een aantal punten gewijzigd.

Het aantal gewijzigde artikelen is beperkt, maar de gevolgen voor onder meer de registratie en de inhoud van contracten zijn een stuk groter. Gelukkig is er voor ondernemers ook een zonnige kant: het is nu stuk makkelijker om een uitzendkracht zelf in dienst te nemen.

Dezelfde rechten
Uitzendkrachten hebben nu veel meer rechten dan voorheen. Ze kunnen aanspraak maken op dezelfde rechten als de werknemers van het bedrijf waardoor ze zijn ingeleend. Ze hebben recht op hetzelfde loon als collega’s in dezelfde functie en op dezelfde overwerkvergoedingen en dezelfde bedrijfsvoorzieningen (zoals kantine-, vervoerskosten- en kinderopvangregelingen) als de eigen werknemers van het bedrijf.

Bij cao mag er dan wel weer van het een en ander worden afgeweken, als maar wordt gewaarborgd dat die afwijkende regelingen niet worden misbruikt.

Voor uitzendbureaus betekent het een toenemende druk op de administratie, als voor iedere uitzendkracht een andere berekening van overwerkvergoedingen en een andere reiskostenvergoeding moet plaatsvinden.

Uitzendkrachten makkelijker in dienst nemen
Voor bedrijven is het makkelijker geworden om uitzendkrachten na een uitzendperiode zelf in dienst te nemen. Uitzendbureaus beschermden hun inkomsten voorheen door boetes te zetten op het overnemen van uitzendkrachten, maar nu staat er een belemmeringsverbod in de wet.

Een boetebeding kan, als je wettekst leest, nog wel worden afgesproken voor overnames tijdens de afgesproken uitzendperiode, maar niet meer na afloop daarvan. Al die afspraken zijn sinds eind april nietig. Het uitzendbureau mag bij overname van de uitzendkracht nog wel kosten in rekening brengen voor gemaakte wervings- en selectiekosten en opleidingskosten.

Verplicht OR informeren
Richting de ondernemingsraad hebben ondernemers er nu een plicht bij. Ze moeten minstens eens per jaar inzicht geven in het aantal uitzendkrachten dat in de onderneming werkt en in de verwachte ontwikkelingen voor het voor het komende jaar.

Sinds 1 maart 2012 moeten ondernemers ook de loongegevens van uitzendkrachten kunnen overleggen. Als inlener moet het bedrijf in ieder geval zeker weten dat de uitzender die gegevens op orde heeft, want de Inspectie SZW kan om die gegevens vragen en een boete uitschrijven – ook aan de ondernemer – als de gegevens niet op orde zijn.

Uitzend-cao’s
Een uitzendbureau voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen als het lid is van één van de werkgeversorganisaties: ABU of NBBU. Dan val je onder de ABU- of de NBBU-cao. Overigens wordt de ABU-cao als enige cao voor uitzendkrachten altijd Algemeen Verbindend Verklaard door de regering. Dat wil zeggen dat deze cao toch geldt voor bijna alle uitzendbureaus, wel of geen lid van de ABU. Ook voor detacheerders geldt minimaal de ABU-cao. Als je twijfelt of jij onder de cao van de ABU of van de NBBU valt, kun je de ledenlijst checken op de ABU-website of NBBU-website, of het navragen bij je intercedent. NBBU-bureaus richten zich vooral op het MKB Midden en Kleinbedrijf.

Zie voor meer informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de uitzendbranche de volledige CAO.

Het Fasensysteem
Beide cao’s voor uitzendkrachten (van de ABU en van de NBBU) werken met een driefasesysteem. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A (ABU) of fase 1 (NBBU). Hoe verder je in de fases komt, hoe meer rechten je krijgt.

Fase A en fase 1 +2 – Uitzendperiode (ABU-cao tot anderhalf jaar, NBBU-cao tot twee en een half jaar).
In de ABU-cao zit je in fase A tot je anderhalf jaar (78 weken) hebt gewerkt voor hetzelfde uitzendbureau. Is er niets geregeld in de inleencao voor vakkrachten, dan verdien je als uitzendkracht pas na 26 weken hetzelfde loon als vaste medewerkers. In de NBBU-cao geldt dat iedereen vanaf de eerste werkdag hetzelfde loon heeft als de vaste krachten, maar je werkt twee en een half jaar (130 weken) als uitzendkracht. Fase 1 duurt 26 weken en fase 2 duurt 104 weken. De meeste uitzendkrachten zitten in een van deze twee fasen. Het kan gaan om tijdelijke bijbaners, maar ook om ‘gedwongen blijvers’. Zij willen wel doorstromen, maar krijgen de kans niet. In deze fase mag je een onbeperkt aantal contracten na elkaar krijgen. Is het werk afgelopen? Dan loopt ook je contract af.

Fase B en fase 3 – Contracten voor bepaalde tijd (ABU-cao maximaal twee jaar, NBBU-cao maximaal één jaar).
In dat jaar van fase 3 mogen vier uitzendovereenkomsten gesloten worden. In fase B zit je maximaal twee jaar of krijg je maximaal acht contracten. Na twee jaar werken voor hetzelfde bureau ga je door naar fase C. Ook als je een negende contract tekent, schuif je door naar fase C. In fase B zijn je arbeidsvoorwaarden beter en heb je meer rechten dan in fase A. In fase B heten uitzendkrachten ook dikwijls gedetacheerden. Uitzendkrachten/gedetacheerden kunnen ook meteen starten in fase B. Dat geldt overigens voor weinig uitzendkrachten, maar dus wel voor gedetacheerden.

Fase C en fase 4 – Contract voor onbepaalde tijd.
Als je na fase B (fase 3) nog steeds uitzendwerk verricht, kom je in fase C (fase 4). Daarin kan kan een uitzendbureau of detacheerder alleen een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) aangaan. Heel weinig uitzendkrachten en gedetacheerden stromen door naar deze fase.

Je salaris
Als uitzendkracht krijg je het salaris zoals is afgesproken in de ABU-cao voor uitzendkrachten. Als je onder de NBBU-cao valt, krijg je vanaf de eerste dag net zo veel als het vaste personeel met dezelfde functie in het bedrijf dat jou inleent. Ook bij andere vergoedingen zoals ATV-dagen, overwerk, onregelmatigheidstoeslag, onkostenvergoedingen en reiskosten val je onder de beloningsregels van de inlener. Als de functie in de inlenende cao als vakkracht gedefinieerd is, betalen alle uitzendbureau’s vanaf dag één gelijk loon voor gelijk werk. Dat geldt ook voor uitzendkrachten in ploegen- en volcontinudiensten.

De 26 weken grens
Wie een half jaar bij hetzelfde bedrijf als uitzendkracht werkt, hoort te worden betaald volgens de salarisschalen van dat bedrijf. Je zit vanaf dat moment dus in dezelfde schaal als de collega’s bij het bedrijf hetzelfde werk doen. Maar de winstuitkering of eindejaarsbonus voor vaste krachten geldt weer niet voor uitzendkrachten en gedetacheerden. En ook krijg je als uitzendkracht of gedetacheerde voor vakantie- en feestdagen alleen het kale loon zonder onregelmatigheids- of ploegentoeslag.

Je pensioen
Na 26 gewerkte weken bij hetzelfde uitzendbureau bouwt een uitzendkracht van 21 jaar of ouder ook pensioen op. Het uitzendbureau betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie. Dat is niet veel en daar bouw je geen goed pensioen mee op. Dit is het basispensioen. Je kunt individueel bijsparen bij je basispensioen zodat je meer pensioen opbouwt. Na 52 weken basispensioen kom je terecht in het pluspensioen. Dat is een beter pensioen met een hogere pensioenpremie. Van die leeftijdsafhankelijke pensioenpremie betaal je als uitzendkracht of gedetacheerde 1/3. Dat is in 2012 ongeveer 4,1 procent van je loon. Meer informatie hierover vind je op Stippensioen.nl

Overwerk
Overwerk is het per dag of per week meer dan een half uur langer werken, dan normaal is in de sector waarin je werkt. Bij overwerk wordt het uurtarief vermenigvuldigd met een factor van minimaal 1,25 en maximaal 1,50.

Reiskosten
De uitzendkracht of gedetacheerde heeft recht op dezelfde onkostenvergoedingen als de vaste werknemers van de inlener, voor zover deze fiscaal niet belast zijn. Dat geldt ook voor de reiskostenvergoeding. Die moet dus maximaal 0,19 cent per km zijn of de kosten van het OV. Per 2013 vervalt de belastingvrije reiskostenvergoeding, zo is in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken.

Vakantiedagen
Als uitzendkracht in fase A krijg je alleen betaald over de uren die je echt werkt. Ook vakantiedagen en -geld bouw je alleen op over die uren. Uitzendkrachten hebben recht op, omgerekend, 24 vakantiedagen per jaar of 2 dagen per gewerkte maand (bij een volledige werkweek). Het vakantiegeld bedraagt 8 procent, dat is wettelijk geregeld. Pas in fase B en C (fase 3 en 4) tellen ook niet-gewerkte uren -omdat er bijvoorbeeld geen werk voor je was- mee in de beloning en de reserveringen voor vakantie. Onregelmatigheids- of ploegentoeslagen tellen niet mee op vakantiedagen

Ziekte
Uitzendkrachten zijn ook vaak slechter af bij ziekte dan andere werknemers. Uitzendkrachten in alle fasen krijgen het eerste jaar van hun ziekte maximaal 91procent (90 procent bij de NBBU) van hun loon uitbetaald, het tweede jaar is dat nog maar 80 procent (70 procent bij de NBBU). Bovendien eindigt de uitzendovereenkomst van uitzendkrachten die in fase A zitten wanneer ze ziek worden. Word je ziek? Dan heb je recht op een uitkering gebaseerd op het gemiddeld per week gewerkte aantal uren over de laatste 13 weken of 3 maanden.

Ontslag
Een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd kan op iedere werkdag door jou en door je uitzendonderneming tussentijds worden opgezegd. Als de uitzendonderneming tussentijds de uitzendovereenkomst wil beëindigen, dan is hier een ontslagvergunning voor nodig van het Centrum voor Werk & Inkomen of toestemming van de kantonrechter.

Scholing
Als uitzendkracht heb je recht op scholing. Het uitzendbureau heeft daarvoor geld, vanaf april 2009 zelfs meer geld. Je moet wel zelf om een scholingsgesprek vragen. Het uitzendbureau moet dan een gesprek met je aangaan over je wensen en mogelijkheden op het gebied van scholing. Andersom kan het uitzendbureau jou ook uitnodigen voor een scholingsgesprek. Maak gebruik van die mogelijkheid en ga er een gesprek over aan.

Bron: loonwijzer.nl, accountant.nl
Afbeelding: abvv-vlaamsbrabant.beReacties

  1. Goldman schreef:

    Dus als ik het goed begrijp, dan krijgt een uitzendkracht als hij vakantie neemt alleen zijn kale loon zonder ploegen toeslag uitbetaald, terwijl zijn collega die in vaste dienst is bij het bedrijf waar hij werkt zijn volledige loon incl. ploegentoeslag krijgt uitbetaald tijdens zijn vakantie. Sorry, maar dat noem ik discriminatie cq uitbuiting van de uitzendkracht ! Gelijke monniken, gelijke kappen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*