POP, POB & Scholing Uitzendkracht

- 11 oktober 2012

Bijscholing Uitzendkracht
Scholing van een uitzendkracht en wie betaalt de kosten, zijn zoektermen die wij regelmatig voorbij zien komen.

Veel uitzendkrachten denken dat ze helemaal niet in aanmerking komen voor bijscholing, sterker nog veel uitzendkrachten denken helemaal niet over bijscholing na, terwijl een juiste bijscholing kan helpen tot verbetering van de uitgeoefende functie en daarmee kan leiden tot een vaste aanstelling.

De meeste (ook grote) uitzendbureaus stimuleren een bijscholing ook niet, terwijl er wel een budget voor aanwezig is en volgens onderzoek zeker 48% van de uitzendkrachten behoefte heeft aan meer scholing.

Verplichte Scholing
Uitzendbureaus zijn verplicht (bij)scholing aan te bieden volgens de regels van de CAO. Na 26 weken werken bouwt de de uitzendkracht 1,02 procent van het bruto jaarloon op voor het zogenoemde Persoonlijk Opleidingsbudget (POB).

De Uitzend-CAO over Scholing
De volgende artikelen zijn opgenomen in de CAO voor uitzendkrachten:

Scholing

 • Onder scholing wordt verstaan elke vorm van gestructureerde activiteit, die gericht is op het door de (aspirant-)uitzendkracht verkrijgen, bijhouden, verbreden of verdiepen van kennis en/of vaardigheden. Onder scholing wordt niet verstaan het tegen loon (anders dan een vergoeding) verrichten van productieve arbeid die niet in overwegende mate gericht is op het uitbreiden van eigen kennis en vaardigheden.
 • Scholing heeft ten doel de arbeidsmarktpositie van de uitzendkracht te versterken en is functieq en/of arbeidsmarktgerelateerd. De scholing vindt plaats in overleg tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming.

Scholingsbestedingsverplichting

 • De uitzendonderneming is verplicht 1,02 procent van het in het desbetreffende jaar aan uitzendkrachten werkzaam in fase A verschuldigde brutoloon te besteden aan scholing van uitzendkrachten. In de zin van dit artikel wordt onder brutoloon verstaan: het loon over de normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dagq en tijdzones), de wachtdagcompensatie, de uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag. Onder het brutoloon wordt in de zin van dit artikel niet verstaan het loon over overuren, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.
 • De uitzendonderneming heeft de keuze om de scholingsbestedingsverplichting van 1,02 procent op ondernemingsniveau in eigen beheer uit te voeren dan wel de daarmee gemoeide middelen af te dragen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche.
 • Indien de uitzendonderneming de scholingsbestedingsverplichting op ondernemingsniveau in eigen beheer uitvoert, dient zij de bestedingen aan scholing in het afgelopen kalenderjaar en de wijze waarop die bestedingen plaatsvonden op te nemen in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. De uitzendonderneming is verplicht jaarlijks vóór 1 juli de specifieke paragraaf in de jaarrekening of de accountantsverklaring aan de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) te verstrekken.
 • Onder scholingskosten worden verstaan:
  • de ten laste van de werkgever komende directe loonkosten van de uitzendkrachten die in werktijd opleidingen volgen (gederfde arbeidskosten);
  • de met het verzorgen of organiseren van (inq en externe) opleiding gemoeide directe en indirecte kosten, daaronder begrepen de kosten van het daarbij betrokken personeel;
  • alle overige kosten waaronder begrepen kosten betaald aan opleidingsinstanties, reisq en verblijfkosten en vergoedingen van studiekosten.
 • Onder een gestructureerde activiteit wordt verstaan een activiteit die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • iedere genoten scholing duurt ten minste drie uur;
  • bij de scholing is een begeleider aanwezig; daar waar effectieve scholing mogelijk is door middel van een interactief systeem, moet minimaal op afstand begeleiding beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een helpdesk;
  • na afloop van de activiteit wordt door of namens de uitzendonderneming de scholing met de uitzendkracht geëvalueerd.
 • Indien de uitzendkracht en/of de uitzendonderneming dit wenst, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht aangaande de invulling van een persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.).
 • Wordt aan de uitzendkracht scholing aangeboden, dan komen partijen dit schriftelijk overeen, waarbij onder meer leerdoelen en omvang van de scholing worden vastgelegd.

Extra Scholingsinspanningen

 • Op initiatief van de uitzendonderneming kan de uitzendkracht vanaf het moment dat hij in fase B of C werkzaam is eenmaal in de vijf jaar in aanmerking komen voor een periodieke verkenning van competenties.
 • In overleg tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming kan een langlopende kwalificerende opleiding overeen worden gekomen. In dat geval kan de uitzendonderneming voor de uitzendkracht zonder startkwalificatie gedurende een periode van maximaal 1 jaar gebruikmaken van de instroomtabel als bedoeld in artikel 22 lid 2 van de CAO. Indien gebruikt wordt gemaakt van de instroomtabel en de uitzendkracht de opleiding met goed gevolg heeft afgerond heeft de uitzendkracht recht op een extra periodiek, naast de reguliere uit de CAO voortvloeiende periodiek als bedoeld in artikel 24 van de CAO.

Terugbetalingsregeling

 • De uitzendonderneming is alleen dan bevoegd met de uitzendkracht een redelijke terugbetalingsregeling te treffen voor de kosten van de scholing in die gevallen dat de uitzendkracht verwijtbaar de opleiding niet met goed gevolg afrondt of de uitzendovereenkomst voortijdig op initiatief of verwijtbaar aan de uitzendkracht wordt beëindigd.


Reacties

 1. Odette schreef:

  Het POB bestaat al enige jaren niet meer. Er is geen scholingsverplichting en geen individueel recht van een uitzendkracht om scholing te krijgen. Het klopt dat een uitzendonderneming over de totale loonsom fase A (ABU) of fase 1 en 2 A (NBBU) 1,02 % apart moet houden voor scholing. Als uitzendkracht mag je wel om een scholingsgesprek vragen en de uitzendonderneming zal dan bepalen of zij de scholing geheel of gedeeltelijk vergoeden.

 2. Piet schreef:

  Dus, stel ik verdien € 20,000,- bruto per per jaar, dan zou mijn uitzendburo € 200,- voor mij moeten reserveren voor een cursus. Ik wil dan bijvoorbeeld een certificaat voor heftruck gaan doen. Die cursus duurt een dag en kost minder.

  – mag een uitzendburo mij dat weigeren ?
  – en wordt ik die dag dan ook doorbetaald ?

  Groetjes en alvast bedankt, Piet

 3. Odette schreef:

  REACTIE VOOR PIET
  Beste Piet, het lijkt alsof een uitzendonderneming verplicht is om jou scholing aan te bieden maar dat is niet zo.

  Zij is alleen verplicht om geld te reserveren voor eventuele scholingsverzoeken die uitzendkrachten indienen. Of zij uiteindelijk op een scholingsverzoek ingaan is aan de uitzendonderneming.

  Heb je een opleiding op het oog waarvan je denkt dat deze jou zou helpen om je baan nog beter te kunnen doen of een nieuwe / andere/ hogere functie te kunnen bekleden vraag dan een scholingsgesprek bij de uitzendonderneming aan en dien het scholingsverzoek in.

  De uitzendonderneming zal dan bekijken of zij jou deze scholing kunnen aanbieden en als zij dat doen onder welke voorwaarden. Nogmaals, als uitzendkracht heb je niet een verworven recht op scholing.

  Antwoord op jouw vragen
  Een uitzendonderneming zou dus ook een scholingsverzoek kunnen weigeren. De uitzendonderneming kan de uren, die je niet kan werken vanwege het volgen van de opleiding, aan jou vergoeden maar ook dat is niet een verplichting.

  Hieronder de relevante teksten uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU.

  Veel succes en de groetjes van Odette

  ABU CAO voor uitzendkrachten – artikel 43

  2. Scholing heeft ten doel de arbeidsmarktpositie van de uitzendkracht te versterken en is functie en/of arbeidsmarktgerelateerd. De scholing vindt plaats in overleg tussen de uitzendkracht en de
  uitzendonderneming.

  8. Indien de uitzendkracht en/of de uitzendonderneming dit wenst, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht aangaande de invulling van een persoonlijk
  ontwikkelingsplan (P.O.P.).

  9. Wordt aan de uitzendkracht scholing aangeboden, dan komen partijen dit schriftelijk overeen, waarbij onder meer leerdoelen en omvang van de scholing worden vastgelegd.

  12. De uitzendonderneming is bevoegd met de uitzendkracht een redelijke terugbetalingsregeling te treffen voor de kosten van de scholing voor het geval de uitzendkracht de opleiding verwijtbaar
  niet met goed gevolg afrondt of de uitzendovereenkomst voor het einde van de opleiding op initiatief van of door toedoen van de uitzendkracht wordt beëindigd.

  NBBU CAO voor uitzendkrachten – artikel 30

  4.De uitzendkracht heeft recht op een scholingsgesprek waarin de behoefte aan scholing wordt vastgesteld. Het gesprek vindt plaats als de uitzendkracht aangeeft dit te wensen. De
  uitzendonderneming dient binnen een redelijke termijn op het verzoek in te gaan. In het gesprek wordt aan de orde gesteld in hoeverre de scholingsbehoefte van de uitzendkracht
  aansluit bij het opleidingsaanbod van de uitzendonderneming.

  5. Wanneer aan de uitzendkracht scholing wordt aangeboden, dan komen de uitzendkracht en de uitzendonderneming dit in beginsel schriftelijk overeen. In deze schriftelijke overeenstemming worden onder meer leerdoelen en omvang van de te volgen scholing vastgelegd.

 4. Piet schreef:

  Dank je Odette, duidelijk

 5. Melvin schreef:

  Duidelijk verhaal, maar ik heb het gevoel dat het uitzendbureau er dus voordeel bij heeft om dit “recht” te verzwijgen:

  1 – ze hoeven dat budget niet uit te geven
  2 – ze besparen tijd om dat met de uitzendkracht te bespreken

  Ik (als uitzendkracht) wist ook niet dat er een budget aanwezig is en dat ik daar in goed overleg aanspraak op kan maken. Heb vele uitzend-baantjes gehad, bij meerdere uitzendbureau’s en geen enkele intercedent heeft mij dat verteld tijdens een intake-gesprek of tijdens een evaluatie of beoordelings -gesprek.

  Jammer… had ik meer kunnen leren en waarschijnlijk iets verder kunnen komen of eerder aan een vaste aanstelling kunnen komen.

  • Odette schreef:

   REACTIE VOOR MELVIN

   Beste Melvin,

   Kan mij heel goed voorstellen dat je denkt dat het uitzendbureau er dus voordeel bij heeft om dit “recht” te verzwijgen.

   Het is echter in het belang van de uitzendonderneming om dit geld WEL uit te geven omdat zij anders dit op een gegeven moment veel duurder moeten “aftikken” met de Belastingdienst.

   Dus eigenlijk is het echt niet slim om als uitzendonderneming dit geld niet uit te geven – laat staan dit niet met uitzendkrachten te bespreken.

   Ik herken jouw ervaringen dat je helemaal niet op de hoogte gesteld bent door de uitzendonderneming.
   Veel uitzendondernemingen doen dit inderdaad niet en uiteraard een aantal wel.

   Je zou ook kunnen zeggen dat ze commercieel zo een hoop laten liggen.
   Denk dat het alleen maar positief zal werken zowel voor de uitzendkracht, als de bedrijven waar ze voor werken als voor de uitzendonderneming zelf.

   Scholing betekent ook een uitstekende binding met de uitzendkracht, hogere functies – dus meer loon voor de uitzendkracht en meer verdiensten voor de uitzendonderneming. Bedrijven zien graag dat uitzendondernemingen meewerken met scholing .. dus onbegrijpelijk dat dit blijft liggen.

   Dus zeker jammer en hierbij een oproep aan alle uitzendkrachten: vraag om het scholingsgesprek en een oproep aan alle uitzendondernemingen wees de uitzendkracht VOOR en bied het scholingsgesprek aan!

   Dank voor jouw reactie Melvin en groetjes van Odette

   • Melvin schreef:

    Dank je Odette voor je antwoord.

    Maar hoezo “duurder moeten aftikken met de belastingdienst”, die snap ik nog niet. Voor de rest ben ik het helemaal met je eens!

    Groetjes, Melvin

 6. Odette schreef:

  REACTIE VOOR MELVIN

  Beste Melvin,
  Jouw vraag hoezo “duurder moeten aftikken met de belastingdienst”..is hier niet even 123 simpel te beantwoorden – zal een poging wagen (strekking van het verhaal).

  Men zet een bedrag opzij zodat men in de toekomst vanuit dat bedrag uitzendkrachten kan scholen. Over dat bedrag moet men dus in 1ste instantie geen belasting betalen maar als men dat geld te lang niet uitgeeft aan scholing dan zal de Belastingdienst daar vragen over gaan stellen en wel belasting heffen.

  Deze belasting zal duurder zijn dan belasting die men over echte scholingskosten moet betalen. Hoop dat het zo nu iets duidelijker is? Groetjes van Odette

 7. Melvin schreef:

  Dank je, duidelijk. Groet, Melvin

 8. Henk schreef:

  Nu ben ik in bezit van een aantal certificaten, die om de paar jaar verlengd moeten worden om te mogen blijven werken met bepaalde machines, bestrijdingsmiddelen etc.

  Nu moet 1 vd certificaten verlengd worden, nl. Shovel. Het is functie gericht en up to date houden van vaardigheden binnen mijn functie. Mijn functie = verlader (heftruck, tractor en shovel + enkele spuitlicenties)

  Ook deze bijscholing ivm behouden van vaardigheden functie worden niet vergoed. Ook moet ik een vakantiedag opnemen = allemaal eigen kosten.

  Dit vind ik uitbuiten van uitzendkrachten, want ik ben aangenomen met in mijn bezit alle benodigde certificaten, was dus erg ruim inzetbaar. Maar nu ze verlengd moeten worden gaat het mij geld kosten (heel veel geld)

 9. Piet Piet schreef:

  Beste Henk,

  Het uitzendbureau reserveert (zou moeten reserveren) 1,02% van jouw bruto jaar salaris.

  Hierop kan je dus aanspraak maken. Je kan je leidinggevende vragen om hierin bij te springen en hem/haar te laten verklaren dat je die opleiding nodig hebt om je functie uit te voeren.

  Tevens zou ik het uitzendbureau (natuurlijk afhankelijk van hoelang je al werkt voor dat uitzendbureau) vertellen dat je simpelweg recht hebt op die cursus.

  Groet en succes !!,

  Piet

  ps.: zie eerdere reactie van Odette aangaande de verplichtheid…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*