Prestatieplicht

- 18 februari 2015

prestatieplichtContract met uitgestelde prestatieplicht

Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup) is een soort van oproepcontract, waarbij wordt afgesproken dat de arbeidskracht binnen redelijke grenzen verplicht is om gehoor te geven aan een oproep.

De werknemer (oproepkracht) is pas verplicht arbeid te verrichten als hij hiertoe opgeroepen wordt door de werkgever. De werkgever is pas verplicht loon te betalen als de werknemer na een oproep arbeid heeft verricht.

Kenmerken van een mup contract zijn:

 • Er worden vooraf geen afspraken gemaakt over de arbeidsduur, vandaar het begrip 0 uren;
 • De werknemer is in principe verplicht om gehoor te geven aan een oproep. Met dien verstande dat de werkgever als een “goed werkgever” behoort om te gaan met deze opkomstplicht door bijvoorbeeld in het contract af te spreken dat oproepen gedaan voor een bepaalde moment voorafgaand aan het werkaanbod (bijv. 24,36 of 48 uur) verplicht gevolg moet worden gegeven. Maar aan een oproep bijvoorbeeld 12 uur voorafgaand aan het werkaanbod de verplichting niet geldt maar “het komen werken” wel op prijs gesteld wordt;
 • De werkgever is in principe verplicht een oproepkracht op te roepen wanneer er werkaanbod is waarvoor de oproepkracht in aanmerking komt. Bij meerdere oproepkrachten dienen de oproepen zo evenredig mogelijk te worden verdeeld;
 • De arbeidsovereenkomst mup is een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.

Artikel 7:610b BW “het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid”

“Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.”

Wordt er nu bijvoorbeeld gedurende een langere periode (minimaal 3 maanden aaneensluitend) 20 uur per week gewerkt kan de werknemer zich beroepen op voorgaand wetsartikel. De werkgever zal dan moeten aantonen dat een beroep op dit wetsartikel niet terecht is.

Om een dergelijk situatie te voorkomen wordt er dan meestal gekozen voor een minimumuren contract of een min/max contract.

Artikel 7:628 BW “Het doorbetalen van loon wanneer er niet gewerkt wordt”

 1. De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.
 2. Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met het bedrag van die uitkering.
 3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen.
 4. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard.
 5. Van de leden 1 tot en met 4 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
 6. In geval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 668a kan een afwijking als bedoeld in lid 5 in totaal voor ten hoogste zes maanden worden overeengekomen.
 7. Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in lid 5, kan van dit artikel slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Artikel 628a BW “Het recht op een minimum aantal arbeidsuren per oproep”

De werkgever is verplicht tenminste 3 uur per oproep uit te betalen wanneer:

 • Er tussen werkgever en werknemer een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is vastgelegd en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd;
 • De arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Hiervan kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Ook niet doot CAO bepalingen.

Artikel 7:629 BW “Het doorbetalen van loon tijdens ziekte van de werknemer”

 • Wanneer de oproepkracht ziek wordt terwijl hij op een oproep wacht, behoeft geen loon te worden betaald;
 • Wanneer de oproepkracht ziek wordt terwijl hij aan het werk is moet de werkgever het loon doorbetalen over de overeengekomen werkperiode.
 • Wanneer een oproepkracht ziek wordt buiten een werkperiode, maar wel nadat de werkgever hem heeft opgroepen voor een bepaalde werkperiode moet de werkgever het loon doorbetalen over de overeengekomen werkperiode, immers de werkperiode was reeds overeengekomen.

Varianten
Er zijn twee varianten op het mup contract, namelijk het nuluren contract of min/max contract.

Bij een nuluren contract worden er geen afspraken gemaakt over het aantal uren dat de oproepkracht ingezet kan worden. Bij een min/max contract spreken werkgever en werknemer een minimaal aantal uren af dat gewerkt zal worden en tevens een maximaal aantal uren. De afspraak kan gelden per week, per maand, per jaar of een andere periode.

Er is geen wettelijke marge voor het aantal uren. Sommige CAO’s stellen wel een grens aan het maximum aantal uren.

De werknemer heeft recht op loon over het aantal minimum afgesproken uren. Voor het aantal uren boven het minimum is de werkgever niet verplicht de werknemer op te roepen; de werknemer is echter wel verplicht om gehoor te geven aan een evt. oproep. Boven het maximum aantal uren is de werknemer niet meer verplicht gehoor te geven aan een oproep.Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*