Roken in De Baas Zijn Tijd

- 2 mei 2012

roken in de baas zijn tijdRoken, Rookpauzes op het Werk
Roken op het werk, wel of niet tijdens de pauzes, zijn nog steeds een dagelijks discussiepunt.

Kan een werkgever een algeheel rookverbod instellen ?
Ja, dit kan. Een bedrijf mag een algeheel rookverbod instellen op eigen terrein en in de bedrijfsruimten. Volgens de Tabakswet is de werkgever verplicht maatregelen te nemen zodat werknemers hun werk kunnen doen zonder overlast van het roken. Om rokers tegemoet te komen mag de werkgever een afsluitbare rookruimte ter beschikking stellen of mogen werknemers even buiten op het bedrijfsterrein gaan roken.

Maar een werkgever is niet verplicht een rookruimte en/of rookpauzes ter beschikking te stellen. Steeds meer bedrijven overwegen een totaal rookverbod in ‘de baas zijn tijd’.

Heb ik Recht Rookpauzes ?
Nee, een werknemer heeft geen recht op rookpauzes en een werkgever is niet verplicht om tijd en/of gelegenheid te geven om te roken in betaalde werktijd. Het mag wel.

Kun je als rokende Werknemer verplicht worden om langer te werken ?
Ja, dat kan. In het rookbeleid van een bedrijf kan een huisregel worden opgenomen om rokers extra te laten werken als dat niet in tegenspraak is met het overeengekomen arbeidscontract of de werktijden vastgelegd in een CAO.

De meeste bedrijven beschouwen een korte rookpauze echter als tijd voor “persoonlijke verzorging” . Te vergelijken met toiletbezoek. Bovendien is het moeilijk aan te tonen of een rokende werknemer ook werkelijk minder productief is. Ook niet-rokende werknemers besteden wel eens extra tijd aan bijvoorbeeld koffie drinken of collegiaal overleg.

Om problemen en onderlinge onenigheden te voorkomen is het ook mogelijk om een limiet te stellen aan het aantal rookpauzes en de duur ervan. Wanneer een bedrijf er toch voor kiest om rokers langer te laten werken dan niet-rokers, dan heeft een -eventueel aanwezige- OR instemmingsrecht in deze beslissing.

Is een algeheel rookverbod verplicht ?
In artikel 11a, lid 1 van de Tabakswet staat: “Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden”.

Dit betekent dat alle ruimten waar werknemers tijdens hun werk komen rookvrij moeten zijn. De enige geschikte maatregel is volgens het ministerie van VWS het instellen van een rookverbod. Ook al zouden alle werknemers roken of zouden de niet-rokers geen enkel bezwaar hebben tegen het feit dat er gerookt wordt, dan nog moet de werkgever een rookverbod instellen.
Om rokers tegemoet te komen is het inrichten van afsluitbare rookruimten toegestaan. Deze ruimten moeten zodanig zijn ingericht dat er buiten deze ruimten geen hinder van rook is.

Bron: Stivoro Kennisbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*