SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten

- 16 december 2012

cao politieSNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten
De SNCU houdt toezicht op de naleving van de cao’s in de uitzendbranche. Stelt de SNCU tijdens het onderzoek bij een uitzendbureau vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen.

Mocht het uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan het onderzoek of het herstel, dan treedt de SNCU op. SNCU is de afkorting voor Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten.

De SNCU richt haar toezicht met name op die uitzendbureaus:

 • waarover meldingen zijn ontvangen van mogelijke cao-overtreding. De meldingen moeten wel voldoende concreet, toetsbaar, herleidbaar zijn en wijzen op mogelijke structurele overtredingen;
 • die uit risico-selecties naar voren komen als uitzendbureaus met een verhoogd risico op niet naleving van de cao’s;
 • die in de media worden genoemd en waarover signalen uit de markt vermoedens geven dat er iets aan de hand is. Ook hier geldt dat de signalen voldoende concreet, toetsbaar, herleidbaar moeten zijn en wijzen op mogelijke structurele overtredingen.

Wat betekent SNCU voor jou als uitzendkracht?
Als uitzendkracht heb je recht op arbeidsvoorwaarden zoals die in de cao zijn vastgesteld. Wanneer en welke uitzend-cao op jou van toepassing zijn als je via een uitzendbureau werkt, kun je lezen bij het onderdeel CAO.

In welke situaties kan de SNCU iets voor jou betekenen? Dit is het geval als je vragen hebt over de inhoud en interpretatie van de CAO of als je vermoeden hebt dat het uitzendbureau waar je voor werkt de cao niet correct naleeft. Bijvoorbeeld:

 • Betaalt het uitzendbureau geen pensioen voor u of ontvangt u geen loonstrook?
 • Bent u op zoek naar een specifieke bepaling uit de CAO voor Uitzendkrachten?
 • Wilt u een klacht indienen over het uitzendbureau waar u voor werkt?
 • Verdient u minder dan het minimumloon?
 • Wilt u precies weten wat uw rechten en plichten zijn als uitzendkracht ?

Als je dus vragen hebt over de CAO of vermoedens dat een uitzendbureau de cao niet naleeft, meld het de SNCU via het SNCU vragenformulier of het SNCU klachtenformulier.

Ik heb een klacht ingediend bij de SNCU. Wat Nu?
Alle klachten worden door het SNCU grondig geanalyseerd. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van een klacht is dat deze voldoende concreet, toetsbaar en herleidbaar is en wijst op mogelijke structurele overtredingen van de cao. Daarom adviseren wij om de klacht zoveel mogelijk te onderbouwen met bewijzen, zoals loonstroken, arbeidsovereenkomsten, urenbriefjes e.a.

Afhankelijk van de inhoud van de klacht, de hoeveelheid en soort reeds ontvangen signalen over hetzelfde uitzendbureau, kan de SNCU besluiten om een CAO-onderzoek te starten. De procedure die dan volgt, doorloopt een aantal stappen:

 • Opvragen van gegevens bij het uitzendbureau
 • CAO-controle ter plaatse van het uitzendbureau
 • Herstelfase richting uitzendkrachten door het uitzendbureau
 • Hercontrole door de SNCU
 • Afsluiting van het onderzoek

Als je als uitzendkracht een klacht hebt ingediend bij de SNCU betekent het CAO-onderzoek het volgende:

 • je wordt bij afronding van iedere stap in de procedure door de SNCU geïnformeerd over het verloop van het onderzoek;
 • uit bescherming van jou als melder maken we bij het uitzendbureau nooit bekend wie bij de SNCU een klacht heeft ingediend en waarover. Zij garanderen anonimiteit. Ook vertellen ze niet wat de aanleiding is geweest voor het instellen van het onderzoek;
 • mocht blijken dat je klacht buiten de bepalingen van de CAO voor Uitzendkrachten valt en darmee dus ook buiten de bevoegdheden van de SNCU, dan sturen zij in veel gevallen je klacht door naar een instantie die daar wel iets mee kan. Dit doen zij alleen in geval je als melder hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Dit kun je als zodanig aangeven bij het invullen van het klachtenformulier.

Wat kan je van de SNCU verwachten?
Het doel waarmee de SNCU CAO-onderzoeken instelt is ervoor te zorgen dat uitzendkrachten ontvangen waar ze recht op hebben. Als uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is, dwingen zij het uitzendbureau om de overtreding te herstellen.

De verantwoordelijkheid om voor eventuele nabetaling aan uitzendkrachten te zorgen ligt volledig bij het uitzendbureau. Deze dient ook zelf de betreffende uitzendkrachten hiervoor te benaderen. De SNCU bemiddelt hierbij niet tussen de individuele werknemer en de betreffende werkgever. Wel gaat de SNCU bij een hercontrole na of nabetaling van het tijdens de controleperiode indicatief vastgestelde bedrag aan materiële benadeling daadwerkelijk en volledig is gedaan.

Ben je een uitzendkracht die bij het betreffende uitzendbureau een vordering heeft openstaan, dan kun je gedurende de periode dat het uitzendbureau de herstelwerkzaamheden verricht die door de SNCU aan hem zijn opgelegd, een loonvordering instellen. Hiervoor kun je je bijvoorbeeld wenden tot een vakbond of een jurist. Met de informatie in je hand die de SNCU je zal geven op het moment dat je door ons wordt geїnformeerd dat het onderzoek de herstelfase is ingegaan, kun je je recht versterken.

Bron : sncu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*