Uitkering bij Ziek Zijn: WIA, Ziektewet, WGA en IVA

- 11 december 2012

uitkering bij ziek zijnUitkering bij Ziek Zijn: WIA, Ziektewet, WGA en IVA
De eerste 2 jaar moet je werkgever het loon van je doorbetalen. Behalve als je in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering of vervroegde WIA. Welke uitkeringen komen daarna in aanmerking ?

Hoewel de overheid in het begin de meeste lasten van een zieke werknemer bij de werkgever legt, zijn er ook verschillende uitkeringen waarop een zieke werknemer (mogelijk) recht op heeft. Deze mogelijkheden kan je werkgever altijd aanspreken om simpelweg de bedrijfslasten (financieel) te ontlasten.

De volgende uitkeringen zijn eventueel aan te spreken door je werkgever:

 • Ziektewetuitkering: bij zwangerschap en voormalig WAO’ers
 • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WGA: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
 • IVA: Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten
 • IVA: eerste twee dienstjaren (voor werkgevers)
 • WIA-hiaat / WIA-gat: verzekeren
 • WAO

Ziektewetuitkering: bij zwangerschap en voormalig WAO’ers
In sommige gevallen is je werkgever verlost van de loondoorbetalingsplicht. De werkgever behoeft dan een zieke werknemer niet tot twee jaar door te betalen. De werkgever vraagt in plaats daarvan een ziektewetuitkering aan die dan vervolgens verrekent wordt met je salaris. De ziektewetuitkering kan je werkgever aanvragen voor werknemers die:

 • ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling
 • ziek zijn door orgaandonatie
 • een no-riskpolis hebben
 • 55 jaar of ouder zijn en voorheen werkloos waren (in bepaalde gevallen)

Je werkgever moet in één van deze gevallen je uiterlijk de vierde ziektedag aanmelden bij het UWV.

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
De WIA is sinds december 2005 de officiële uitkering voor langdurig zieke werknemers. Wanneer je langer dan twee jaar ziek bent, heb je in beginsel recht op een WIA-uitkering. Daarbij zijn twee aspecten van belang. Allereerst moeten zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanning hebben geleverd voor een mogelijke re-integratie. Is dat niet het geval, dan moet de werkgever nog een jaar langer het loon doorbetalen of (als je als werknemer weigerde mee te werken) heb je nergens recht op. Daarnaast moet je gekeurd worden door het UWV. De arts beoordeeld in hoeverre je nog kan werken en wat je daarmee kan verdienen. Aan de hand daarvan wordt de mate van loonverlies en arbeidsongeschiktheid berekend. Er zijn drie situaties mogelijk:

 • Geen recht op een uitkering: Je bent voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en kan dus minimaal 65 procent van je laatstverdiende loon verdienen. In dit geval blijf je dus gewoon voor je werkgever werken en is het geen gegronde reden voor ontslag na twee jaar ziekte.
 • Recht op WGA: Je bent tussen de 35 procent en 80 procent arbeidsongeschikt.
 • Recht op IVA: Je bent voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt.

WGA: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
De WGA is een uitkering voor mensen die tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard. Het idee achter de WGA is dat het altijd financieel aantrekkelijk moet zijn om te werken. Mensen met een WGA-uitkering die werken, hebben een hoger inkomen dan mensen die niet werken. Bij voldoende resterende verdiencapaciteit zorgt de WGA ervoor dat het inkomensverschil tussen het nieuwe en het oude loon wordt aangevuld. Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen:

 • Loongerelateerd: om voor de loongerelateerde uitkering in aanmerking te komen moet de werknemer in elk geval 26 van de laatste 39 weken gewerkt hebben. De duur van de uitkering varieert tussen een half jaar tot maximaal vijf jaar afhankelijk het arbeidsverleden van de werknemer. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon. Arbeidsongeschikten die helemaal niet meer werken krijgen bij de loongerelateerde uitkering 70 procent van hun laatstverdiende loon. Werkt de werknemer nog deels? Dan wordt dat loon afgetrokken van die 70 procent, maar wel zodanig dat je totaalinkomsten altijd hoger uitvallen dan wanneer je niet zou werken.
 • Loonaanvulling: als een werknemer niet voldoet aan de ‘26 uit 39 weken-eis’ of als de loongerelateerde WGA-uitkering stopt, komt hij in aanmerking voor loonaanvulling. Daarvoor is het wel belangrijk dat hij nog minstens de helft verdient van wat hij nog kan verdienen volgens zijn keuring. De loonaanvullingsuitkering is 70 procent van het WIA-maandloon minus het bedrag dat je nog kunt verdienen.
 • Vervolguitkering: is de werknemer niet in staat zijn werk te verrichten of bedraagt dit minder dan 50 procent van de resterende verdiencapaciteit, dan heeft de werknemer recht op een vervolguitkering. Die bedraagt 70 procent van het minimumloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze vervolguitkering is stukken ongunstiger dan de loonaanvullingsregeling. Zowel de loonaanvullingsregeling als de vervolguitkering zijn van toepassing totdat de werknemers 65 jaar zijn geworden.

IVA: Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten
De IVA is voor mensen die voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en waarbij de kans op herstel minimaal is. Blijkt uit controle van het UWV dat er sprake is van een geringe kans op herstel, dan krijg je weliswaar een IVA-uitkering, maar moet je de eerste vijf jaar ieder jaar opnieuw gekeurd worden. Wanneer tijdens zo’n keuring blijkt dat je toch (deels) kan werken, dan wordt je in de WGA geplaatst.

Wanneer je recht hebt op een IVA-uitkering, gaat deze net als in alle andere situaties in twee jaar nadat je je ziek gemeld hebt. Je ontvangt dan 70 procent van het laatstverdiende loon.

IVA: eerste twee dienstjaren (voor werkgevers)
Het is mogelijk om een keuring arbeidsongeschiktheid door het UWV vervroeg te laten plaatsvinden. Dat kan zinvol zijn wanneer het duidelijk is dat de werknemer echt heel ziek is en helemaal geen enkele kans meer heeft op herstel. Evenals bij de WAO kan dan bij een wachttijd van drie maanden een aanvraag voor een IVA-uitkering worden ingediend. Beoordeelt het UWV de werknemer inderdaad volledig arbeidsongeschikt, dan krijgt die werknemer vanaf dat moment een IVA-uitkering. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte blijft echter voor de werkgever bestaan gedurende die twee jaar. De IVA-uitkering van de werknemer wordt hierop in mindering gebracht.

WIA-hiaat / WIA-gat: verzekeren
De overheid wil een groot salarisverschil zien tussen zieken die weer aan het werk gaan en zieken die niet (willen) werken. Voor werknemers die minder dan 50 procent werken geldt een uitkering op basis van het wettelijk minimumloon. Die situatie geeft een inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid: het zogenoemde WIA-gat, of WIA-hiaat. Verzekeringsmaatschappijen en pensioenverzekeraars hebben voor veel werkgevers oplossingen bedacht. En toch, veel verzekeraars dekken niet het hele WIA-gat. Het is aan werkgevers en werknemers om het risico af te dekken.

Bij het bepalen van de hoogte van de premie voor het WIA-gat is het ziekteverzuimbeleid maatgevend. Een verzekering voor het WIA-hiaat is vooral interessant wanneer de werkgever het voor zijn werknemers afsluit. Als de goede condities zijn afgesproken gaat het bij een modaal inkomen om kosten tussen de 3 a 5 euro per maand en bij arbeidsongeschiktheid levert dat tussen de anderhalf a drie keer zo’n hoog inkomen op dan wanneer de werknemer enkel van de uitkering afhankelijk is. Het loont voor een werknemer echter niet om zelf het risico van het WIA-gat af te dekken. De eisen en voorwaarden van verzekeraars zijn daarvoor te streng, waardoor de kans klein is dat je daadwerkelijk aanspraak kunt maken op de verzekering wanneer je hem nodig hebt.

WAO
Sinds 2004 is het in principe niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Echter kunnen werkgevers de WAO nog aanvragen voor werknemers die voorheen een WAO-uitkering kregen en nu opnieuw ziek zijn geworden door dezelfde oorzaak.

Bron : ondernemerinbusiness.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*