Uitzendkracht en Wwz

- 2 maart 2015

uitzendkracht en wwzWerken als Uitzendkracht en Wwz (Wet werk en zekerheid)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden waaronder je als uitzendkracht kunt
werken. Hier volgen de hoofdlijnen waarmee je rekening moet houden.

Wat is een uitzendkracht?
Een uitzendkracht is een werknemer die na bemiddeling door en via een uitzendbureau voor een inlenend bedrijf werkt. Bijvoorbeeld bij vervanging voor ziekte. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau, maar verricht arbeid onder toezicht en leiding van het inlenende bedrijf.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Een uitzendkracht werkt op basis van een uitzendovereenkomst. Dat is het arbeidscontract tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. In de uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. Dit beding regelt dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt op het moment dat de inlener de opdracht beëindigt. Hiervoor is geen opzegging vereist. Ook kun je als uitzendkracht de overeenkomst, zolang het beding geldt, met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit beding is alleen geldig in de eerste 26 weken waarin je voor het uitzendbureau werkt.

Verlenging duur uitzendbeding
Als het uitzendbureau onder een cao valt, kan hierin zijn afgesproken dat het uitzendbeding verlengd mag worden. Tot 1 januari 2015 mag dit onbeperkt. Per 1 januari 2015 mag dit tot maximaal 78 gewerkte weken. Na 78 gewerkte weken gaat de uitzendovereenkomst over in een tijdelijke arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau waarop de ketenbepaling van toepassing is. De ketenbepaling regelt dat een werkgever en werknemer maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen afsluiten. Of maximaal twee jaar gebruik kunnen maken van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In beide gevallen zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Arbeidsovereenkomsten worden als opeenvolgend beschouwd als zij elkaar met een periode van zes maanden of minder opvolgen.

In de cao kan worden afgesproken dat het uitzendbureau de periode van twee jaar tot
maximaal vier jaar mag verlengen. Of zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Daarna moet het uitzendbureau je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden als de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

Uitsluiten loondoorbetalingsverplichting
Als je niet kunt werken door een oorzaak die voor risico van het uitzendbureau komt, dan moet het uitzendbureau het loon doorbetalen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is. Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat het deze loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken uitsluit. Heb je uren niet gewerkt door een oorzaak die voor je eigen risico komt? Bijvoorbeeld omdat je staakte? Dan hoeft het uitzendbureau je die uren niet uit te betalen. Het gaat hierbij om situaties waarin geen beroep op het uitzendbeding wordt gedaan.

Je werkgever (het uitzendbureau in dit geval) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 januari 2015 gold en nog doorloopt na 31 december 2014:

  Valt het bedrijf waarvoor je werkt onder een cao die al voor 1 januari 2015 van toepassing was? Dan kan je werkgever met je overeenkomen dat de loondoorbetalingsverplichting langer dan zes maanden wordt uitgesloten, als de cao je werkgever deze mogelijkheid biedt. Deze uitzondering geldt voor de duur van de cao, maar maximaal tot 1 juli 2016.

 2. Cao die vanaf 1 januari 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd

  Valt het bedrijf waarvoor je werkt vanaf 1 januari 2015 onder een nieuwe cao of wordt een oude cao verlengd? Dan kan de periode van 26 weken worden verlengd tot ten hoogste 78 weken.

Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015
Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 gesloten zijn, geldt een nieuwe ketenbepaling. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van het eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je werkgever kan je in die periode van twee jaar maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden (dus in totaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die gesloten zijn op of na 1 juli 2015 zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. De cao mag niet afwijken van deze tussenperiode. Voor de berekening van de periode van twee jaar tellen de periodes van korter dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee.

Je werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 juli 2015 gold en nog doorloopt tot na 30 juni 2015:

  Valt het bedrijf waarvoor u werkt onder een cao die al voor 1 juli 2015 van toepassing is? Mogelijk geldt voor u dan nog de oude ketenbepaling. De oude ketenbepaling bepaalt dat een werkgever en werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen afsluiten, of maximaal drie jaar gebruikmaken van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In de oude ketenbepaling wordt de reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorbroken als hiertussen een periode ligt van meer dan drie maanden. Voor de berekening van de periode van drie jaar tellen de periodes van drie maanden of korter tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee. Bij de oude ketenbepaling kan bij cao worden afgeweken van deze tussenperiode van drie maanden. Ook kan in de cao zijn bepaald dat uw werkgever met u meer arbeidsovereenkomsten voor
  bepaalde tijd dan drie kan aangaan, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze overgangsperiode geldt voor de duur van de cao. Vanaf 1 juli 2016 is er geen uitzondering meer mogelijk en geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de nieuwe ketenbepaling. Dat geldt ook voor op dat moment lopende arbeidsovereenkomsten, mits aan de voorwaarden van de ketenbepaling is voldaan.

 2. Cao’s die vanaf 1 juli 2015 nieuw gelden of worden verlengd mogen in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

  Uitzendovereenkomst
  In de cao kan ten aanzien van een uitzendovereenkomst worden geregeld dat het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar maximaal zes. En dat de periode van twee jaar kan worden verlengd tot maximaal vier jaar.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*