Uitzendkracht: Ontslag en Uitzendbeding

- 22 oktober 2012

Ontslag en Uitzendbeding
Voor uitzendkrachten gelden soms andere regels dan voor diegene die bij een werkgever direct in dienst zijn. Met name aangaande de ontslagregels zijn er nogal wat verschillen.

 

Uitzendovereenkomst
Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Dit komt omdat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden).

Als uitzendkracht heb je een andere positie in vergelijking met een ‘normale’ werknemer. De belangrijkste verschillen zijn:

 • het uitzendbureau is je werkgever en is verantwoordelijk voor het betalen van je loon;
 • in het geval van een ABU-cao geldt dat gedurende de eerste 78 weken de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de inlener niet langer van jou gebruik wil maken of als je ziek wordt;
 • gedurende die periode van 78 weken mag je zelf ook (meestal) op elk willekeurig moment de werkzaamheden en dus de uitzendovereenkomst beëindigen;

Uitzendbeding
In een uitzendovereenkomst kan een zogenaamd uitzendbeding worden opgenomen. Een uitzendbeding betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer:

 • de inlener afziet van de diensten van de uitzendkracht;
 • de uitzendkracht zich ziek meld.

Het uitzendbeding is geregeld in het Burgelijk Wetboek (artikel 7:668a). Volgens artikel 7:691 van het Burgelijk Wetboek mag een uitzendbeding alleen worden opgenomen voor de eerste 26 gewerkte weken van een uitzendkracht. Hier mag echter bij CAO van afgeweken worden. In de ABU-cao is geregeld dat er voor 78 weken (fase A) een uitzendbeding kan worden opgenomen in de uitzendovereenkomst. Bij de NBBU-cao is dat 130 weken (fase 1 en 2).

Ontslag
Er zijn verschillende manieren waarop de uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en jij als uitzendkracht beëindigd kan worden. Grotendeels wordt dit bepaald door de aard van de arbeidsovereenkomst en de omstandigheden waarom dit plaatsvindt. Ontslag is geen éénrichtingsverkeer, het uitzendbureau kan jou ontslaan, maar ook jij kan het uitzendbureau ontslaan (je hebt iets anders gevonden of je huidige job bevalt je niet); je zegt je uitzendbaan op.

1 – Opzegging
Tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst is voor jou en het uitzendbureau alleen mogelijk als dit schriftelijk is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De schriftelijke afspraak bevat dan een opzegtermijn. Opzegging door het uitzendbureau is alleen mogelijk wanneer:

 • de opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd;
 • de opzegging wordt gedaan wegens een dringende reden;
 • de opzegging wordt gedaan bij faillissement van het uitzendbureau door de curator.

In alle andere gevallen heeft het uitzendbureau een ontslagvergunning nodig van het CWI.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet worden opgezegd; deze eindigt van rechtswege. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt nooit van rechtswege en zal moeten worden opgezegd.

1a – Van Rechtswege
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract, eindigen zonder dat een berichtgeving (als een opzegging) van of het uitzendbureau of de uitzendkracht noodzakelijk is. Bij het verlopen van de tijd waarvoor deze overeenkomst is aangegaan of bij het vervullen van een andere voorwaarde als bijvoorbeeld het vervullen van een project eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

In dit geval is het uitzendbeding ook van toepassing. De arbeidsovereenkomst eindigt nml. ook van rechtswege als op verzoek van de inlener de uitzendkracht niet langer meer nodig is. Het beding werkt ook voor jou (als uitzendkracht) en dus jij kan ook de arbeidsovereenkomst met uitzendbeding opzeggen.

De arbeidsovereenkomst komt ook te vervallen als de uitzendkracht komt te overlijden. De arbeidsovereenkomst is namelijk persoonsgebonden. Het uitzendbureau is echter wel verplicht de erfgenamen van de uitzendkracht nog 1 maand loon te betalen.

2 – Opzegverboden
Het uitzendbureau mag niet zomaar de arbeidsovereenkomst met jou, als uitzendkracht, opzeggen. Bij wet zijn er een aantal opzegverboden geregeld om uitzendkrachten te beschermen. Vastgelegde opzegverboden zijn bijvoorbeeld:

bij ziekte, bij zwangerschap, bij dienstplicht, bij opnemen ouderschapsverlof, bij overgang van onderneming, bij weigering werken op zondag, bij lidmaatschap van een vakbond, bij discriminatie (leeftijd, geslacht, geloof, etc.).

De opzegverboden gelden trouwens niet bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd en bij ontslag wegens dringende reden (op staande voet).

3 – Opzegtermijn
Wil je zelf de uitzendovereenkomst beëindigen, dan is dat gedurende fase A (de eerste 78 weken / ABU-cao) per direct te doen. Het is wel zo professioneel om dit minimaal 1 werkdag van tevoren te melden bij het uitzendbureau zodat zij kunnen proberen om een vervanger te vinden.

Als het uitzendbureau, meestal in opdracht van de inlener, de uitzendovereenkomst wil beëindigen, dan moet het uitzendbureau je dat enkele dagen van tevoren mededelen. Hoeveel dagen is afhankelijk van de periode waarover je al gewerkt hebt:

 Aantal gewerkte weken   Opzegtermijn in dagen 
0 tot 12 0
12 tot 26 5
26 tot 52 10
52 t/m 78 14

Werk je al langer en ben je beland in fase B of zelfs in fase C, dan gelden er andere opzegregels. Deze zijn weer afhankelijk van of je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd bent aangegaan.

Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd bedraagt de de opzegtermijn vanuit het uitzendbureau 1 maand. Voor jou als uitzendkracht geldt een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van het contract.

 Duur van de uitzendovereenkomst   Opzegtermijn (voor de uitzendkracht) 
3 maanden of minder 7 kalenderdagen
 meer als 3, maar minder als 6 maanden 14 kalenderdagen
meer als 6 maanden 28 kalenderdagen

Bij een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd geld in principe een opzegtermijn van 1 maand, zowel voor het uitzendbureau als voor jou als uitzendkracht. In de uitzendovereenkomst kan echter een langere termijn worden afgesproken maar deze mag niet langer zijn dan 6 maanden. Van deze regel mag alleen bij CAO worden afgeweken.

In de ABU-CAO staat een nadere bepaling over de opzegtermijnen van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding in artikel 10 en een nadere bepaling van de uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd in artikel 11.

In de NBBU-CAO staan nadere bepalingen over de opzegtermijnen in verschillende fasen in de artikelen 13, 14 en 15.

4. Ontslag op staande voet
Ontslag wegens dringende reden wordt in de volksmond ook wel ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Zowel jij als uitzendkracht als het uitzendbureau mag de arbeidsovereenkomst (lees: uitzendovereenkomst) met onmiddellijke ingang om een dringende reden opzeggen. Degene die de opzegging doet moet wel direct de reden mededelen.

Jij als uitzendkracht kan bijvoorbeeld als dringende reden opgeven: wanneer je loon niet betaald wordt, wanneer het uitzendbureau zich niet aan haar verplichtingen voldoet beschreven in de uitzendovereenkomst; wanneer het uitzendbureau jou of jou familieleden ernstig beledigt of bedreigt; wanneer het werk ernstige gevolgen heeft voor je gezondheid, terwijl dit tijdens het aangaan van de uitzendovereenkomst niet duidelijk was.

Voor het uitzendbureau geldt als dringende reden bijvoorbeeld: wanneer jij vervalste getuigschriften hebt overlegd of bewust valse informatie hebt gegeven waarom je vorige baan is opgezegd; bij dronkenschap, bij diefstal, bedrog of andere misdrijven; wanneer je bewust eigendommen van de werkgever beschadigt; wanneer je weigert redelijke instructies van je werkgever of het uitzendbureau te volgen; wanneer je medewerkers van het uitzendbureau beledigt of intimideert.Interessante Boeken:Reacties

 1. Bernadette schreef:

  Hoi,

  Ik kreeg vandaag te horen van het uitzendbureau waarvoor ik werk dat ik geen fase-b contract krijgt. Morgen eindigt mijn fase-a en zij belde mij vandaag rond 16:30 op om dit te melden. Om 16:41uur kreeg ik dit per e-mail bevestigd.

  Het bedrijf waarvoor ik werk is erg tevreden over mij, maar weet dit nog niet. Mijn laatste beoordeling was afgelopen week en deze was boven gemiddeld, dus daar kan het niet aan liggen.

  Mag dit uitzendbureau mij zomaar 1 dag van te voren melden dat ik niet in fase-b terecht komt en dus dat mijn werk hiermee eindigt ?

  Hopelijk snel antwoord.

  Groet,

  Bernadette

 2. Odette schreef:

  Beste Bernadette,
  Allereerst wat een vervelende situatie. Kan mij voorstellen dat dit rauw op jouw dak komt. Vergeet in ieder geval niet om je zsm werkloos te melden bij het UWV Werkbedrijf.
  Antwoord op jouw vraag:
  Een Fase A overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat 78 weken door jou gewerkt zijn. Of de uitzendonderneming een nieuw contract met jou aangaat – in dit geval een fase B contract – is aan de uitzendonderneming. Zij kiezen er in jouw geval voor om dat niet te doen. Dat mag.
  Jammer is wel dat zij dit op deze manier doen. Het was veel netter geweest om jou dat al veel eerder te melden.
  Verder krijg ik het gevoel dat ze ook niet de officiële aanzegtermijn hebben gehanteerd. Als iemand zoals jij al 78 weken voor de uitzendonderneming werkt dan is artikel 14 van toepassing van de ABU CAO voor uitzendkrachten 2012-2017. Zij hadden in jouw geval minimaal 14 kalenderdagen van tevoren moeten aankondigen (lid 2 artikel 14) dat fase A is afgelopen en dat zij geen nieuw contract met jou aangaan (zie lid 1 van artikel 14). Nu zij dit niet gedaan hebben is lid 3 van artikel 14 van toepassing. Zij moeten jou de aanzegtermijn alsnog doorbetalen. Hieronder de teksten van de CAO.
  Artikel 14 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  1. In geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is het de uitzendkracht toegestaan
  de uitzendovereenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen. De uitzendkracht
  is verplicht om zijn voornemen tot tussentijdse beëindiging uiterlijk een werkdag voorafgaand
  aan de beëindiging aan de uitzendonderneming te melden, opdat de uitzendonderneming voor
  vervanging bij de opdrachtgever kan zorgdragen.

  2. In geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding zal de uitzendonderneming de uitzendkracht
  tijdig mededeling doen van het op handen zijnde einde van de uitzendovereenkomst,
  zodat de uitzendkracht zich daarop kan instellen, met inachtneming van de volgende aanzegtermijn:

  Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken Aanzegtermijn in kalenderdagen
  0 tot 12 weken 0
  12 tot 26 weken 5
  26 tot 52 weken 10
  52 tot en met 78 weken 14

  3. Indien de uitzendonderneming de in lid 2 vermelde aanzegtermijn niet of niet geheel in acht
  neemt, is zij verplicht tot het betalen van een vergoeding aan de uitzendkracht die gelijk is aan
  het feitelijk loon dat de uitzendkracht gedurende de niet in acht genomen aanzegtermijn zou
  hebben verdiend. Van deze verplichting wordt de uitzendonderneming ontslagen indien en
  voor zover zij gedurende de niet in acht genomen aanzegtermijn aan de uitzendkracht passende
  arbeid (als bepaald in artikel 31 van de CAO) aanbiedt. Van deze verplichting wordt de uitzendonderneming
  eveneens ontslagen indien en voor zover de uitzendkracht de aangeboden passende
  arbeid niet accepteert.

  Bernadette, ik weet nu niet of de uitzendonderneming waar jij voor werkt echt een ABU-lid is. Alleen in dat geval is alles wat ik nu schrijf van toepassing. Mocht dat ziet zo zijn dan ligt de zaak heel anders. Misschien even goed om te controleren of zij daadwerkelijk zijn aangesloten bij de ABU- dat kan je hier doen: http://www.abu.nl/website/onze-leden
  Mocht de uitzendonderneming geen officieel ABU-lid zijn – laat het mij dan nog even weten.
  Hoop dat het zo een beetje duidelijk voor je is en wens jou toch nog een goed weekeinde. Groetjes van Odette

 3. Bernadette schreef:

  Beste Odette,

  Dank je voor je uitgebreid antwoord. Het uitzendbureau waarvoor ik werk is aangesloten bij ABU. Dus mag ik hen volgens jouw bericht aanspreken dat zij mij nog 2 weken door moeten betalen.

  1 ding begrijp ik niet, zij mogen dus mij opzeggen 1 dag van te voren… en betalen mij dan die 2 weken, maar behoeven mij dus eigenlijk geen fase-b contract te geven terwijl zij mij wel in een fase-b periode betalen ??

  Groetjes en zo-wie-zo bedankt voor je antwoord,

  Bernadette

  • Odette schreef:

   Beste Bernadette,

   kan mij voorstellen dat je dit verwarrend vindt en dat je denkt dat als zij betalen dat die betaling in de Fase B periode gaat plaats gaat vinden.

   Echter gaat het hier niet om loon maar om een vergoeding.Dit staat beschreven in lid 3: ..”een VERGOEDING aan de uitzendkracht die gelijk is aan het feitelijk loon dat de uitzendkracht gedurende de niet in acht genomen aanzegtermijn zou
   hebben verdiend.”

   Kortom met het uitbetalen van deze vergoeding ben je dus niet aan het verlonen in Fase B.

   Hoe dan ook Bernadette – je hebt wel recht op die vergoeding en dat moet je zeker bespreken met jouw uitzendonderneming en geef ook zeker aan dat je het heel erg jammer vindt dat jij diegene bent die dit moet aangeven en dat zij jou dit niet hebben gemeld… zoals het hoort
   Veel succes met alles! Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben – je weet mij te vinden :-)

   Groetjes van Odette

 4. Bernadette schreef:

  Hi Odette,
  Dank je voor je antwoord. Duidelijk. Ik heb dit dan ook besproken met mijn uitzendburo, maar die wijzen mij op een artikel in hun uitzendovereenkomst:

  “De uitzendovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van uw terbeschikkingstelling bij de hiervoor genoemde opdrachtgever en tot maximaal het einde van fase A. Dit betekent dat de overeenkomst van rechtswege eindigt zodra aan de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever een einde komt, dan wel zodra de laatste dag van fase A is bereikt.”

  En dus zou ik geen recht hebben op die 14 dagen.

  Op die manier wordt dan de CAO omzeild… of ?

  Groetjes,

  Bernadette

  ps.: jammer dat ik op deze manier met het uitzendwereldje bekend moet worden…

 5. Odette schreef:

  Beste Bernadette,
  Deze uitzendonderneming moet zich echt schamen. En dat is aangesloten bij de brancheorganisatie ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)?
  Echt erg.
  Nu niet loslaten Bernadette – je staat in je gelijk en je wordt hier gewoon afgepoeierd en dat moet je niet toestaan.
  De tekst in de uitzendovereenkomst klopt maar in de CAO artikel 14 staat dat je wel op tijd moet aangeven dat het inderdaad stopt.
  Hiermee wordt de werknemer beschermd.
  En hoe langer die werkt hoe groter de aanzegtermijn.
  De CAO voor uitzendkrachten is hierin bepalend en dat zij artikel 14 vergeten te noemen in jouw uitzendovereenkomst doet niet ter zake.
  Men mag wettelijk afwijken van de CAO maar dan is dat altijd positief voor de werknemer en zeker niet negatief.
  Nogmaals je beroept je op artikel 14: Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
  In mijn allereerste mail is dit artikel toegelicht.
  Dat artikel is en blijft van kracht ook is het niet in de uitzendovereenkomst opgenomen – het staat in de CAO.
  Mail mij anders jouw uitzendovereenkomst dan kan ik er nog naar kijken en ik kan je anders ook nog even helpen met het schrijven van een mail.
  Mocht die mail dan niet helpen dan gaan wij naar de Geschillencommissie van de ABU en naar de SNCU. Dit kan echt niet op deze manier.

  Dus niet opgeven en tot mails!
  Groetjes van Odette

 6. Bernadette schreef:

  Beste Odette,

  Mijn dank voor je hulp en je aanbod. Ik heb het uitzendburo nogmaals en dringend verzocht die 14 dagen in acht te nemen en indien dit niet gebeurd de geschilllencommissie en de SNCU ingelicht en ingeschakeld worden.

  Je hoort van me zodra ik antwoord van hen heb gekregen.

  Groetjes, Bernadette

 7. Bernadette schreef:

  Hoi,

  Ze hebben me dan als nog die 2 weken uitbetaald.

  Nogmaals bedankt !!

  Bernadette

 8. Odette schreef:

  Beste Bernadette, wat een goed nieuws – ben echt blij voor je en zo hoort het ook :-) Dank voor de terugkoppeling Bernadette en vriendelijke groet van Odette.

 9. stanleyx schreef:

  sluiting Philip Morris Holland:

  Ik ben nu 3 jaar in vaste dienst bij een uitzendbureau middels een C-fase contract.
  Het aantal uren bedraagt 15 uur/week.
  Tot op heden heb ik gemiddeld 34 uur/week gewerkt.
  Nu gaat de fabriek dicht waar ik werkzaam ben.
  Ik weet dat ze verplicht zijn mij aan het werk te houden elders.
  Maar stel dat er geen werk meer is voor me. Kunnen ze me dan zomaar ontslaan of geld hier ook de kantonrehtersformule ? Heb ik recht op een vergoeding. Ik ben in totaal 6 jaar werkzaam geweest op deze fabriek: A-fase, 1 jaar contract bij opdrachtgever, B-fase en vervolgens C-fase voor onbepaalde tijd. In het C-fase contract wordt over 15 gegarandeerde uren gesproken, die rest van de uren zijn flexibel.
  Wie o wie kan mij een duidelijk antwoord geven????

 10. Peter schreef:

  Via een uitzendburea werk ik sinds kort in een staalfabriek. Ik ga nu mijn 3de week in op de order administratie. Voorheen eerst 7 jaar gewekt bij een groot bedrijf in de stad. Thuis gezeten door reorganisatie en weer werk gevonden bij een ander bedrijf. Daar ook weer een aantal jaren gewerkt totdat het failliet ging. Nu dus sinds 3 weken aan het werk met heel veel tegenzin. Collega’s zijn leuk, maar de sfeer, locatie, werkplek, niks voor mij. Ik voel me er niet op mijn plek,en ga elke dag met tegenzin naar het werk. Slechte zin als ik thuis kom, nog slechtere zin als ik moet gaan. Word er depressief van.
  Voordat ik aan het werk ging had ik tot september 2016 recht op een uitkering over mijn laatst verdiende loon. Kan ik er zomaar mee stoppen? en wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering? Hoe kom ik er financieel voor te staan?

 11. raymon schreef:

  beste leden..

  mijn naam is Raymon en ben 33 en kom uit Rotterdam. .

  een uitzendbureau waar voor ik werk heeft mijn aangemeld bij een nieuw bedrijf waar ik kan gaan werken. dus ik ben daar op gesprek geweest enaar dat ging echt super goed dat gesprek. mensen van dat bedrijf waren zelfs zo tevreden dat hun mijn rechtstreeks wilde hebben dus zonder uitzendbureau. Ja ik zag dat zelf wel zitten ja heel graag zelfs. dus ik heb dat uitzendbureau gebelt en dat gezegt. maar die gingen mijn soort van bedreigen van dat ken niet ze hebben zig aan een brochure te houden dat bedrijf. maar die hebben nooit wat getekend of wat bij dat uitzendbureau voor hun was alles nieuw wand die hebben nog nooit met een uitzendbureau gewerkt. als ik daar rechtstreeks zou gaan werken zou dat uitzendbureau een factuur naar dat bedrijf sturen van een half jaar.. mag dit zomaar volgens mijn niet toch wand dat bedrijf heeft helemaal geen verbintenis getekend of wat dan ook met die uitzendbureau..

  ik zie jullie bericht graag tegemoet.

  met vriendelijke groet van,

  raymon

 12. thomasso schreef:

  Hallo,
  Gisteren belde een detacheringsbureau dat ze een baan voor mij hadden. ik ging op gesprek. Ze zouden een uitzendcontract via de e-mail sturen. Het werk leek wel leuk (dat zei ze). De volgende dag begon ik te werken. Eenmaal aan het werk viel het enorm tegen. Na een uur ingewerkt te worden en ik erachter kwam dat dit een vreselijke baan in een lawaaierige fabriek was ben ik naar de baas gelopen. Die was er niet, een ander contactpersoon die mij had rondgeleid vroeg wat er was. Ik zei dat ik hier niet wou werken. Toen zei hij: ga je dan maar weer omkleden. Na het omkleden zag ik de baas. Hij vond het vreemd dat ik al na 1,5 uur het niet zag zitten. Hij gaf me een hand en liep met me meer naar buiten. Ik belde het detacheerbureau die het ook vreemd van mij vond dat ik meteen weg ging, maar ik vertelde dat dit werk totaal anders was dan de omschrijving en dat ze beter meteen konden weten dat ik er niet meer wou werken. Dit begreep ze.
  Nu is er dus nooit een contract getekend. (zou later via email) Ik weet dus niets over een proeftijd. kunnen ze mij nu een boete opleggen? en hoe hoog is die dan?

 13. Lisa schreef:

  Hallo :),
  Ik ben Lisa en ik zou via een uitzendbureau gaan werken per vandaag. Helemaal in de wolken alleen moest er een persoon uit Breda (omgeving) rijden naar Alkmaar om mijn id in te scannen :s de tijdstip waarop dit zou gebeuren was gisteren middag. Ik heb de hele dag op een telefoontje gewacht alleen deze kwam niet. Vanochtend dan eindelijk een reactie gekregen maar omdat ik best gefrustreerd was vroeg ik mevrouw waarom zo laat. Terwijl ik dezelfde dag nog moest werken. Vervolgens kreeg ik een vraag ‘of ik dan niet graag aan het werk wilde’ ik was stom geslagen omdat ik al vanaf 4 april bezig ben met zowel uitzendbureau als werkgever om zsm te beginnen. Mevrouw van het uitzendbureau vond mijn ‘toon’ haar niet aan staan en heeft besloten mij geen contact meer te geven. (Gisteren al wel mondeling toe gezegd dat ik een contract zou krijgen) ook heeft ze de telefoon zomaar opgehangen en wilden haar collega’s ook niet verder toelichten. Ik heb een mail gestuurd naar ze met de vraag of wij het ‘netjes’ en ‘volwassen’ konden oplossen maar ipv een antwoord hebben zij mijn account op non actief gezet of mijn gegevens gewist. Mag dit zomaar? Wat kan ik nou doen? De werkgever waarvoor ik zou gaan werken wil mij namelijk wel in dienst hebben maar kunnen verder niets omdat zij geen vaste contracten geven. Ik ben echt wanhopig en hoop dat er iemand is die weet wat ik kan doen.

  Alvast bedankt. Groet Lisa

 14. Mischa schreef:

  Hallo iedereen,

  Allereerst veel sterkte voor diegene die onrechtmatig behandeld wordt.

  Ikzelf ben een aantal dagen geleden ziek geworden tijdens een uitzendcontract tot nu 13 maanden gewerkt.

  Na het gesprek met de huisarts direct uitzendbureau gebeld dat de ziekte wel even kan duren ( op advies van de huisarts ).

  Direct was de respons dat er dan een uit diens treding plaats zal vinden tot ik weer aan het werk kan. Dan mag ik contact opnemen om weer aan het werk te gaan…

  Ten eerste is dit toegestaan? Heeft dit eventuele gevolgen voor de hoogte van de ziektewet uitkering?

  Alvast mijn dank voor eventuele reacties en tips!

 15. D.Visser schreef:

  Hallo Forum

  Ik heb de volgende vraag.
  in 2011 heeft onze inlener besloten maar met 1 uitzendorganisatie te werken, en dus al het werk aanbesteed. vervolgens werden een aantal uitzendkrachten verplicht over te gaan naar de winnende organisatie met behoud van contracten. Helaas gingen de opgebouwde rechten, vakantie geld en uren, niet mee over en werden dus uitbetaald. Dit heeft deze mensen veel geld gekost en in sommige gevallen hun vakantie.
  Ditzelfde staat nu weer te gebeuren. Wat voor rechten hebben uitzendkrachten hierin?

  Met vriendelijke groet,
  Dirk

  • Pieter schreef:

   Hi Dirk,
   Dit is mij ook eens overkomen. Hun reactie was dat het te gecompliceerd was om die uren aan het nieuwe uitzendburo te betalen.
   Gr. Pieter

 16. stefan schreef:

  Hier even een vraagje.

  Ik werk in fase C via een uzb.
  Nu hebben ze net te kennen gegeven dat ze alle uzb krachten willen ontslaan en je willen terugnemen als zzp’er met half jaar contract.
  Dit wil ik niet, wat moet / kan ik nu?

 17. Sandra schreef:

  Beste medewerkers,

  Mijn vraag is de volgende:
  ik heb een Fase A contract die anderhalf jaar duurt. Mijn inlener wilde mij voor de periode van 9 maanden hebben. Door een meningsverschil tussen mij en de inlener is er door inlener aan mij en uitzendorganisatie gemeld dat werken met mij niet meer gewenst is. Ik hoefde de volgende dag al niet meer naar werk te komen. Uitzendorganisatie meld dat zij mij vanaf deze dag ook niet meer hoeven te betalen. Ik heb dus geen doorbetaald opzegtermijn etc gekregen. Ik ben eigenlijk door inlener gewoon ontslagen en ben niet zelf gestopt maar heb nu dus in 1 klap geen inkomsten. Opzegtermijn geld in dit geval niet volgens uitzendbureau omdat volgens hen de periode die ik nu gewerkt heb bij inlener, korter is dan de eerste negen maanden die in eerste instantie door de inlener verzocht is. Uitzendbureau meld mij dat zij daarom alleen hoeven te betalen op de dagen dat ik daadwerkelijk werk, zoals voorheen, en er dus geen opzegtermijn in dit geval geld. Is dit terecht en rechtsgeldig? Ik heb zelf geen ontslag genomen, maar heb nu dus in 1 klap geen inkomsten en ook is er geen vervangend werk mogelijk. Zijn er nu nog zaken waar de uitzendorganisatie zich nog aan moet houden? Ik sta voor nog zeker een half jaar bij hen onder het fase A contract, deze is verder niet ontbonden. Vriendelije groet, Sandra

  • Rob schreef:

   Ik heb daarnet een soortgelijk probleem toegevoegd.
   Had jij al meer duidelijkheid hierover gehad ?
   Denk dat ik het eens laat toetsen door een arbeid jurist van rechtsbijstand.

 18. GCG Kloppenburg schreef:

  ik heb een 0 uren contract bij een uitzendbureau maar het werk bevalt mij erg slecht.
  ‘Kan ik zomaar stoppen en heb ik dan gewoon weer recht op mijn ww uitkering

 19. Rob schreef:

  Even een ander soort vraag:
  Ik heb een detachering contract fase a ( zonder uitzendbeding) bij een uitzendburo volgens de abu cao welke loopt van 12 oktober 2017 – 12 mei 2018.
  De opdrachtgever heeft op 29-01-18 te kennen gegeven dat deze de samenwerking niet wil voortzetten en ik per 01-02 daar niet meer werkzaam was buiten mijn schuld om.
  Volgens de intercedent die daarbij was is deze wijze toegestaan en omdat het detachering contract doorloopt hoeft er geen rekening gehouden te worden met een aanzeg termijn einde werkzaamheden.
  Resultaat is wel dat er geen passend ander werk voor handen is en ik du werkeloos thuis zit.
  In mijn ogen is dit niet de juiste manier die hoort bij een contract bepaalde tijd van 7 maanden.
  Hoe denken jullie daarover ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*