Uitzendkracht Overnemen

- 16 oktober 2012

Uitzendkracht Overnemen
Sinds de aanpassing van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediars (de Waadi) aan de Europese richtlijnen, heb je als uitzendkracht veel meer rechten. Het doel van die aanpassingen is om uitzendkrachten dezelfde rechten en kansen te geven als werknemers in dienst bij de inlener. Onder ‘inlener’ wordt verstaan het bedrijf waar je als uitzendkracht werkzaam bent.

De belangrijkste aanpassingen van de wet zijn: gelijke behandeling, vacaturemelding en belemmeringsverbod.

De positie van uitzendkrachten is de laatste jaren al sterk verbeterd. Deze wordt geregeld in de Waadi, de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) en de toepasbare Cao’s (ABU en NBBU). In de Waadi is geregeld dat dat uitzendkrachten recht hebben op het loon en overige vergoedingen die ook wordt toegekend aan de vaste werknemers van de inlener die vergelijkbaar werk verrichten. Hier kan worden afgeweken bij CAO regels.

Gelijke Behandeling
De regels aangaande gelijke behandeling zijn uitgebreid van gelijke beloning naar de overige arbeidsvoorwaarden zoals arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen. Ook worden de beschermende bepalingen voor zwangere en borstvoedende werknemers, kinderen en jeugdige werknemers van toepassing verklaard op uitzendkrachten alsmede de maatregelen te bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de maatregelen ter bestrijding van discriminatie.

Bij CAO kan, net als voorheen, worden afgeweken van de gelijke behandelingsnorm, mits – als de afwijking in duur is beperkt – bij die CAO is voorzien in een regeling op grond waarvan misbruik door elkaar opvolgende perioden van terbeschikkingstelling wordt voorkomen.

Voorts bepaald de Waadi in gelijke toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de onderneming van de inlener waaronder bedrijfskantines en kinderopvang- en vervoersfaciliteiten. Uitzondering is indien verschil in behandeling op grond van objectieve redenen is gerechtvaardigd.

Vacaturemelding
Inleners zijn nu verplicht om uitzendkrachten tijdig en duidelijk te informeren over de binnen zijn onderneming ontstane vacatures zodat uitzendkrachten dezelfde kansen hebben op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als werknemers van de inlenende onderneming.

Belemmeringsverbod
Het belemmeringsverbod houdt in dat het uitzendbureau de uitzendkracht geen belemmeringen in de weg mag leggen voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de inlenende onderneming. Wordt toch een dergelijk beding opgenomen in de uitzendovereenkomst dan is dat beding nietig.

Een uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een detacheringsbedrijf) kan haar werknemers derhalve niet langer verbieden om bij haar inleners in dienst te treden (het zogenaamde “directe belemmeringsverbod”). Een verbod om de uitzendkrachten in dienst te nemen (het zogenaamde “indirecte belemmeringsverbod”) is eveneens niet langer toegestaan.

De enige toegestane uitzondering is een beding op grond waarvan een inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan het uitzendbureau of detacheringsbedrijf voor de door deze verleende
diensten in verband met werving, terbeschikkingstelling of opleiding van de ter beschikking gestelde arbeidskracht, als die bij de inlener in dienst treedt

Maar die regeling geldt alleen aan het einde van de terbeschikkingstelling. Dus als een bedrijf met het uitzendbureau een contract sluit voor het inlenen van een uitzendkracht voor de periode van een jaar, zal het bedrijf dat jaar moeten uitzitten voordat het bedrijf, zonder extra kosten of boetes, de uitzendkracht een contract kan aanbieden.

Bron: ondernemerinbusiness.nlReacties

  1. Geert Sinon. schreef:

    kan ik een uitzendkracht kosteloos overnemen hij heeft inmiddels al 13 weken niet meer bij mij gewerkt en ook geen werk meer gehad bij het uitzendbureau.

  2. lucienne schreef:

    deze bedoelde ik onderste alinea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*