Wijziging Wet werk en bijstand

- 9 november 2015

arbeidsvermogenBrief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Beoordeling van het begrip arbeidsvermogen
De beoordeling van het begrip arbeidsvermogen doet UWV aan de hand van vier criteria, zoals omschreven in het Schattingsbesluit. Over het criterium «basale werknemersvaardigheden» heeft onder andere de heer Heerma (CDA) gevraagd hoe UWV dit begrip zal beoordelen. Basale werknemersvaardigheden zijn vaardigheden waarover iemand altijd moet beschikken om als werknemer in een arbeidsorganisatie te kunnen functioneren. Het gaat om vaardigheden die een arbeidsorganisatie van de werknemer vraagt, los van het type arbeid en los van het type
organisatie.

Het gaat om vaardigheden die «onmisbaar» en «essentieel» zijn. UWV heeft de volgende vaardigheden gedefinieerd die onmisbaar en essentieel zijn voor iedere functie en binnen iedere organisatie.

  1. Instructies van de werkgever begrijpen, instructies onthouden en instructies uitvoeren;
  2. Afspraken met de werkgever nakomen.

Ad 1: De werknemer moet in staat zijn om een door de werkgever gewenste arbeidsprestatie (product of dienst) van een door de werkgever geaccepteerde kwaliteit te leveren. Om de juiste handelingen uit te kunnen voeren moet de werknemer instructies begrijpen, onthouden en als zodanig uitvoeren. Het gaat erom dat de werknemer instructies uitvoert zoals ze zijn bedoeld.

Ad 2: Het gaat hier zowel om het kunnen aanvaarden van gezag als om het kunnen omgaan met de regels waar een werknemer zich in een bedrijf aan moet houden. Bijvoorbeeld op een afgesproken tijd verschijnen op een werkplek. Of betrouwbaar zijn, in die zin dat de werkgever erop kan vertrouwen dat de werknemer regels en afspraken nakomt. Hieronder vallen ook afspraken over gedrag. In elke arbeidsorganisatie gelden er weer andere expliciete en impliciete afspraken over gedrag dat de werkgever of de collega’s van een werknemer accepteren of verwachten. Om werknemer te kunnen zijn moet iemand ook dat soort afspraken kunnen nakomen. Het UWV beoordeelt of iemand moeite heeft met activiteiten die samenhangen met genoemde vaardigheden. Zo is een goed functionerend geheugen een voorwaarde om instructies correct te kunnen onthouden, uit te voeren, en te blijven uitvoeren zonder voortdurende bijsturing. Als de verzekeringsarts vaststelt dat iemand beperkt is op de activiteit «herinneren», kan dit leiden tot de conclusie dat betrokkene een basale werknemersvaardigheid mist.

Informeren van Wajonggerechtigden
Tijdens het VAO van 3 juli 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 102, item 5) heeft de heer Kerstens (PvdA) gevraagd de Wajongers waarvan UWV weet dat zij geen arbeidsvermogen hebben, zo snel mogelijk hierover te berichten. Zoals uit het volgende onderdeel van deze brief blijkt, is dit al door de realiteit ingehaald: alle Wajongers zijn door het UWV ingelicht over de voorlopig indeling in wel of geen arbeidsvermogen.

Bron: tweedekamer.nl / afbeelding: ClipClearReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*