Woordenlijst

Het 112Werkforum.nl Woordenboek

Hieronder vindt je alle specifieke, niet alledaags, gebruikte termen welke op deze site geplaatste artikelen voor komen.

Komen ze ergens voor dan zie je dat aan een “blauw gestippeld onderstreepte” woord(en). Als je er dan met je muis-cursor overheen gaat zal er een tooltip verschijnen met de uitleg van het betreffende woord (of woorden).

Ook afkortingen zijn (worden) in deze lijst opgenomen.

Heb je een woord, een term of afkorting welke hier niet mag ontbreken laat het ons weten via ons contact formulier en we zullen jouw suggestie beoordelen en evt. toevoegen. Zo lang het maar werk-gerelateerd is.


A

E


J
PR

SU
WCD


F
H
I


K
MN

V


Afkorting: Arbeidstijdenwet

Artikel 27 lid 1 onder d: Regelingen op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid vallen onder het instemmingsrecht van de OR én van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Verzuim of (minder gebruikelijke term) Absenteïsme is een term uit het arbeidsrecht. De werknemer verschijnt niet op zijn arbeidspost of werk en geeft daarvoor als reden 'ziekte' op.

Bron: Wikipedia

Ontwenningsverschijnselen, ook wel abstinentie-verschijnselen, afkick-verschijnselen of onthoudings-verschijnselen genoemd, zijn symptomen die kunnen optreden na het staken of het niet tijdig of onvoldoende innemen van een middel waar men psychisch en/of lichamelijk aan verslaafd is.

Soms kan dit ook een uit de hand gelopen gewoonte zijn zoals gokken of internetten.

[sc:bron ]Wikipedia.nl[sc:end ]

Artikel 685

 1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Elk beding waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten of beperkt, is nietig. De kantonrechter kan het verzoek slechts inwilligen indien hij zich ervan heeft vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 647, 648, 670 en 670a of enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 2. Als gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
 3. Het verzoek wordt gedaan aan de ingevolge de artikelen 99, 100, en 107 tot en met 109 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde kantonrechter.
 4. Het verzoekschrift vermeldt de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, alsmede de naam en de woonplaats of bij gebreke van een woonplaats in Nederland het werkelijk verblijf van de wederpartij.
 5. De kantonrechter kan, indien het verzoek verknocht is aan een zaak die tussen dezelfde personen reeds voor een andere rechter aanhangig is, de verwijzing naar die andere rechter bevelen. De griffier zendt een afschrift van de beschikking, alsmede het verzoekschrift en de overige stukken van het geding ter verdere behandeling aan de rechter naar wie is verwezen.
 6. De behandeling vangt niet later aan dan in de vierde week volgende op die waarin het verzoekschrift is ingediend.
 7. Indien de rechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt.
 8. Indien de rechter het verzoek inwilligt wegens veranderingen in de omstandigheden kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toekennen; hij kan toestaan dat de vergoeding op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.
 9. Alvorens een ontbinding waaraan een vergoeding verbonden wordt, uit te spreken, stelt de rechter de partijen van zijn voornemen in kennis en stelt hij een termijn, binnen welke de verzoeker de bevoegdheid heeft zijn verzoek in te trekken. Indien de verzoeker dat doet, zal de rechter alleen een beslissing geven omtrent de proceskosten.
 10. Lid 9 is van overeenkomstige toepassing indien de rechter voornemens is een ontbinding uit te spreken zonder daaraan een door de verzoeker verzochte vergoeding te verbinden.
 11. Tegen een beschikking krachtens dit artikel kan hoger beroep noch cassatie worden ingesteld.

[sc:bold12 ]Asbestose[sc:end ] is een aandoening die behoort tot de pneumoconioses (stoflongen) waarbij verbindweefseling van de luchtwegen optreedt. De longcapaciteit neemt af, waardoor zich overbelasting van het hart kan voordoen. Asbestose wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

Asbestose is een erkende beroepsziekte, maar men kan op veel manieren met asbest in aanraking komen omdat het in het verleden op zeer veel plaatsen is verwerkt.

[sc:bron ]wikipedia[sc:end ]

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De effort zone bestaat uit die eigenschappen, die tegengesteld zijn aan je natuurlijke aanleg en die je moeite en energie kosten. Je kunt ze leren, maar een uitblinker word je er niet in.

In je effort zone:

 • ben je eerder vermoeid
 • kun je je slecht concentreren
 • raak je snel geïrriteerd

Inlevingsvermogen

- het zich verplaatsen in de gevoelens van een ander

[sc:bold13 ]Europese Unie[sc:end ]

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkings-verband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie.

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden.

Momenteel zijn er 27 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De euro-commissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden.

Momenteel zijn er 27 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De euro-commissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

Bij een executoir beslag moet de werkgever iedere salarisronde het loon van de werknemer, behalve de beslagvrije voet, aan de deurwaarder overmaken. De werkgever doet dit totdat het bedrag is voldaan dat de werknemer op grond van het vonnis aan de schuldeiser moet betalen. De werkgever kan de deurwaarder op ieder moment vragen om een overzicht te geven van de nog openstaande vordering. Op die manier weet de werkgever tot wanneer hij nog loon moet inhouden en afdragen.

De Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie lijkt op, maar verschilt zeer wezenlijk van de Freudiaanse psychoanalyse. Carl Gustav Jung was een vroege en begaafde leerling van Freud maar brak in latere jaren met hem.

Jung stelt dat er 4 psychologische functies zijn: denken, voelen, gewaarwording en intuïtie.

In de Jungiaanse psychologie wordt de persoonlijkheid als geheel de psyche genoemd. Alle gedachten, gevoelens en gedragingen, bewust of onbewust, maken daar deel van uit. Volgens Jung is de persoonlijkheid oorspronkelijk een geheel; de mens zal zich er heel zijn leven voor moeten hoeden opdat deze samenhang en harmonie die hij bij geboorte bezit niet desintegreert. Daarbij helpt volgens Jung de psychoanalyse.

Beslissingen van de staat gaan vaak in tegen het belang of de rechten van individuele burgers, ten bate van het algemeen belang. Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die maatregel. In het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde doel.

Het kan zijn dat de druk in de discomfort zone te heftig wordt. Of volkomen onverwacht. Dan kom je in de paniek zone terecht. De druk wordt dan onaangenaam groot. Vaak veroorzaakt door situaties of veranderingen, waarin je niet terecht wilt komen. Overvallen door paniek verlam je. Of je gaat als een kip zonder kop aan de slag. In ieder geval wordt het moeilijk om te leren.

Kenmerken van de paniek zone:

 • stress
 • angst en bezorgdheid
 • woede en verdriet,
 • apathie, schuldgevoelens
 • verlamd zijn
 • trial & error acties

- hoeveelheid papieren
- documenten
- stukken
- papierbrij

We spreken van presenteïsme wanneer een werknemer doorwerkt terwijl deze gezondheidsklachten heeft. Simpeler, hij is ziek en gaat toch aan het werk.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag is opgesteld in 1950 in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is het uitgebreid met 14 protocollen. Het EVRM verbiedt onder andere het opleggen van de doodstraf (althans, in het zesde Protocol). Het toezicht op de naleving van het EVRM ligt bij de Raad van Europa.

Met name de invoering van het elfde protocol in 1998 was ingrijpend. Tot 1998 was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen geldig in landen die het verdrag hadden geratificeerd. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa. Ratificatie van de EVRM geldt als noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de Raad van Europa en overigens ook om lid te kunnen worden van de Europese Unie.

Lees hier de gehele tekst.

[sc:bron text="Wikipedia"]

Resveratrol is een polyfenol (meer bepaald een stilbenoïde), dat in diverse plantensoorten voorkomt, maar vooral in de schil van blauwe druiven. De zuivere stof komt voor als witte tot lichtgele kristallen, die slecht oplosbaar zijn in water.

Van resveratrol wordt verondersteld dat het een gunstige werking heeft bij het voorkomen van hartaandoeningen en kanker. Het heeft ook een positief effect op de stofwisseling bij obese mannen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Rechts)beginsel waarbij het lichtste middel wordt ingezet om een handhavingsdoel te bereiken. Een ingrijpender maatregel is alleen toegestaan als met een lichtere niet kan worden volstaan. Subsidiariteit speelt vooral een rol tijdens het besluitvormingsproces, als verschillende maatregelen worden afgewogen. Gekozen wordt dan voor het lichtste middel.

Serotonine is een neurotransmitter. Een neurotransmitter is een stofje dat nodig is voor informatie-overdracht tussen zenuwcellen. Serotonine wordt ook wel het 'gelukshormoon' genoemd. Het zorgt ervoor dat je je prettig voelt.

Het heeft ook invloed op stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels.

Silicose is de oudste bekende beroepsziekte van de longen. In België werd ze eerst vanaf 1963 als beroepsziekte erkend.

Het is een vorm van stoflong (een longaandoening) die veroorzaakt wordt door het inademen van kiezelstof (silica, siliciumdioxide, kwarts). Dit is het hoofdbestanddeel van zand.

Het komt voor bij mijnwerkers, steenhouwers, en werknemers in gieterijen en de keramische industrie.

Universele Verklaring voor Rechten van de Mens

Afkorting: Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediars (denk aan bijv. Uitzendbureaus)

Afkorting: Wet Arbeid Vreemdelingen

Afkorting: de Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag

Werkethos of arbeidsethos is de vanuit een persoonlijke ethiek voortspruitende wil om te werken. Het geeft aan met hoeveel inzet iemand de taken, waarvoor iemand verantwoordelijk is, uitvoert. Het arbeidsethos kan per mens, per bedrijf en per functie verschillen.

Carpaletunnelsyndroom (CTS) is een aandoening in de pols waarbij de middelste zenuw (nervus medianus) bekneld is. De nervus medianus loopt vanuit de onderarm via een opening in de handwortelbeentjes naar de handpalm. Deze opening wordt de carpale tunnel genoemd, met als officiële naam de canalis carpi. Het carpaletunnelsyndroom treedt op wanneer het weefsel in en rondom de carpale tunnel gezwollen is. De klachten zijn vaak uiteenlopend van aard en vertonen veel overlapping met andere CANS-aandoeningen, waardoor een juiste diagnose op basis van de klachten moeilijk is.

Met elektromyografie (EMG) van de betrokken spieren kan uitsluitsel worden gekregen of er al dan niet sprake is van carpaletunnelsyndroom. Als zeker is dat de zenuw bekneld is kan met operatief ingrijpen de druk op de zenuw weggenomen worden. CTS is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de bevolking en komt bij vrouwen (nog) vaker voor dan bij mannen.

[sc:wiki ]

Een charlatan is een speciaal soort oplichter die voorziet in zijn behoeften door systematisch mensen te bedriegen over zijn afkomst, vaardigheden, intenties of prestaties.

Een charlatan maakt gebruik van zijn charme.

Het woord wordt ook wel gebruikt voor mensen die zonder zelf de bewuste intentie te hebben te misleiden ideeën of denkbeelden presenteren die zij zelf voor waar houden maar die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen weerstaan.

[sc:bron ]Wikipedia.nl[sc:end ]

In de comfort zone is het prettig. Rust, vertrouwen, werken met routines en zekerheden. Op deze manier kun je voorspelbare resultaten boeken en je competent voelen. Het is een manier van werken of denken, die lang vol te houden is.

Bedenk echter wel dat je in de comfort zone niet of onvoldoende leert. Juist door alle zekerheden en routines word je onvoldoende uitgedaagd om te leren of te veranderen. Ook al ben en blijf je nog zo competent. De snel veranderende wereld dwingt managers én ook organisaties om zich verder te ontwikkelen.

Kenmerken:

 • het werk is voorspelbaar;
 • situaties zijn goed te controleren;
 • je bent en voelt je competent;
 • je wordt niet bedreigd.

Bij een conservatoir beslag mag de werkgever het loon niet uitbetalen, hij moet het reserveren.

Dit geldt niet voor de beslagvrije voet, een ‘basisbedrag’ dat wel uitgekeerd mag worden.

Richting gevend, dwingende opdracht

In de discomfort zone word je uitgedaagd. Bijvoorbeeld uitgenodigd om iets nieuws te leren. Of taken uit te voeren, die voor jou onbekend zijn. Die je nog niet beheerst.

In de discomfort zone word je uitgenodigd of zelfs geprovoceerd om iets te leren. Jezelf te ontwikkelen. Terwijl je daar misschien bang voor bent. Je machteloos voelt. Gefrustreerd. Of schaamte, omdat je angst hebt om af te gaan.

De hoeveelheid druk bepaalt of je doorschiet naar de paniek zone. Dan is er teveel druk om nog te kunnen leren. Bij te weinig druk of noodzaak ga je terug naar de comfort zone.

Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten. Deze definitie is in 1930 vastgelegd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierbij werd tevens vastgelegd dat militaire dienstplicht en werk tijdens detentie niet onder dit begrip vallen. Binnen Europa is een verbod op dwangarbeid opgenomen in artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In Nederland is het verbod op dwangarbeid vastgelegd in de Grondwet artikel 19.

[sc:bron text="Wikipedia"]

Een faux pas is een overtreding van de sociale regels of etiquette (meestal door een buitenstaander) door het niet waarnemen van bepaalde signalen, verkeerd interpreteren van de sociale regels en cultuur of niet op de hoogte zijn hiervan. In deze zin is het eigenlijk een soort blunder, met dien verstande dat door de omgeving het een buitenstaander vaak minder zwaar wordt toegerekend. De term is afkomstig uit het Frans en betekent letterlijk misstap.

[sc:bron ]Wikipedia[sc:end ]

Hybris (Oudgrieks: ὕβρις) is het Oudgriekse woord voor overdreven trots, hoogmoed, overmoed, grootheidswaanzin, brutaliteit, onbeschaamdheid met name tegenover de Griekse goden en/of de goddelijke wereldorde.

Het woord hybris heeft geen goede Nederlandse vertaling die het begrip volledig dekt, maar kan in de moderne tijd nog het beste omschreven worden met het gezegde: 'hoogmoed komt voor de val'.

[sc:bron ] Wikipedia.nl)[sc:end ]

[sc:bold12 ]IAS = Instituut Asbestslachtoffers.[sc:end ]
Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

Het IAS heeft drie hoofdfuncties:

 • advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 18.907,-- (2013) voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom;
 • bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding. De standaard schadevergoeding bedraagt € 61.205,-- (2013);
 • voorlichting aan belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van asbest en gezondheidsschade. De resultaten van door het IAS verricht onderzoek worden breed verspreid.

Website: www.asbestslachtoffers.nl

Deze organisatie is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ligt bij de minister voor Immigratie en Asiel.

IVA = [sc:bold13 ]I[sc:BoldEnd ]nkomensvoorziening [sc:bold13 ]V[sc:BoldEnd ]olledig [sc:bold13 ]A[sc:BoldEnd ]rbeidsongeschikten.

Een uitkering voor onbepaalde tijd. Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en die (waarschijnlijk) niet meer beter kunnen worden, hebben recht op inkomensbescherming. Zij krijgen tot de AOW-leeftijd een IVA-uitkering, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Mensen met een IVA-uitkering hoeven niet actief op zoek te gaan naar werk.

Eenzijdige visie van iemand die slechts een klein deel van het geheel overziet.

Rijpheid, volwassenheid

1. Rijpheid, bijv. van een abces, vroegtijdige rijpheid, vnl. van de geslachtskenmerken.
2. Geestelijke rijpheid, d.i. overeenkomend met het ontwikkelingsniveau dat bij de leeftijd behoort.

Merites = Goede prestaties die je hebt geleverd of waarvoor je lof verdient oftewel je verdiensten.

[sc:bron ]Encylo.nl[sc:end]

[sc:bold12 ]Mesothelioom[sc:end ] is een tumor aan de longvliezen (pleuraal mesothelioom) of het buikvlies (peritoneum mesothelioom). Normaal is de ziekte zeldzaam. Desalniettemin komt longvlieskanker veel vaker voor dan buikvlieskanker.

Deze vorm van kanker komt vaak voor bij het onbeschermd werken met asbest en wordt daardoor beschouwd als een beroepsziekte.

Anders dan bij asbestose, kan mesothelioom reeds ontstaan na kortdurende blootstelling aan asbest of regelmatige blootstelling aan relatief lage asbestvezelconcentraties. De kans op het ontstaan van mesothelioom is wel afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling aan asbestvezels; naarmate de blootstelling aan asbestvezels groter is, neemt de kans om mesothelioom te krijgen, toe.

[sc:bold12 ]Klachten[sc:end ]
Een mesothelioom geeft verschillende klachten waaronder kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borstkas en vermagering. Daarnaast kan de patiënt last krijgen van veel hoesten. Wanneer de tumor op de slokdarm drukt gaat het slikken moeilijk, bij een tumor tussen de ribben ontstaat een zwelling op de borstkas.

Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos" = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen die plaatsvinden in cellen en organismen. Enzymen spelen bij de omzettingen een centrale rol. Er wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen met gebruik van energie (anabolisme) en de afbraak van complexere stoffen waarbij energie weer vrijkomt (katabolisme).

In 2012 werd ontdekt dat in bier (evenals melk) onder meer nicotinamide riboside bevat, een vitamine die kan leiden tot meer uithoudingsvermogen, minder diabetes en cholesterol en minder overgewicht.

Het is aanwezig in de meeste voedingsmiddelen met uitzondering van vet, maar meestal in vlees, kalfsvlees lever; vis (zalm, tonijn, sardienen...) ei, volkoren brood, tarwekiemen, gist van bier, groenten (advocaat, schimmel, bonen, linzen, peper...) en vers fruit.

Een nulbeleid (of nuloptie) is de keuze van een aantal van nul, bijvoorbeeld:

 • geen coffeeshops in de gemeente
 • geen prostitutiebedrijven in de gemeente (zie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
 • geen kernwapens in het land

Een feitelijk nulbeleid is geen formeel nulbeleid maar een beleid waarbij er zodanige voorwaarden worden gesteld dat vestiging in de praktijk onmogelijk is.

VAR = Verklaring Arbeids Relatie en wordt door de belastingdienst verstrekt. Een VAR is niet verplicht, maar je opdrachtgever mag ernaar vragen. Je vraagt deze verklaring aan bij de Belastingdienst.